KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową : KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ
 
Termin Konferencji:
16 listopada 2016 Warszawa
 
Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 38a
 
Honorowi przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji:
 

 • Kanclerz mgr Jadwiga Moroz – Wyższa Szkoła Turystyki iJęzyków Obcych w Warszawie
 • Rektor dr Włodzimierz Banasik – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Komitet naukowy

 • prof. zw. dr hab. Maria Fabiańska – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. UŁ Jadwiga Maszewska – Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Ludwik Mazurkiewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Elżbieta Puchnarewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Wojciech Ryszkowski – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Joanna Wyleżałek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Komitet organizacyjny

 • dr Małgorzata Pasławska – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • mgr Wiesława Mońko – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 
Adres e-mail do korespondencji: [email protected]
Zakres Konferencji:
 
Przewidywane są tematy obejmujące zagadnienia teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, jak również badania prowadzone na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
 
Organizatorzy mają nadzieję, że prezentacja wyników badań umożliwi współpracę między jednostkami badawczymi oraz stworzy grunt do powstania wspólnej płaszczyzny poszukiwań naukowych w zakresie tradycji oraz nowych form turystyki górskiej. Efekty dalszej, podjętej w tym zakresie współpracy zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej oraz w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, które obecnie na liście czasopism punktowanych posiada 7 punktów.
 
Tematyka Konferencji:

 • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszarów górskich dla potrzeb turystyki
 • Wydarzenia kulturalne jako element turystycznej promocji obszarów górskich
 • Trendy żywieniowe w turystyce górskiej
 • Obszary cenne przyrodniczo i ich wykorzystanie w turystyce górskiej
 • Różne formy turystyki aktywnej w górach
 • Infrastruktura turystyczna na obszarach górskich
 • Innowacyjne programy władz lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki górskiej
 • Zrównoważony rozwój turystyki w górach

Informacje organizacyjne:

 • Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie, oraz streszczeń referatów na ½ strony do 15.07.2016
 • Termin nadsyłania pełnych tekstów do monografii do 20.12.2016.
 • Oplata konferencyjna zawiera: przerwę kawową w obradach, obiad oraz wydanie monografii:
  • do dnia 15.10.2016 – 300 zł
  • po tym terminie 350 zł

 
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Millennium SA
Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 z dopiskiem „GÓRY 2016”
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
[email protected]
 
Informacje dla autorów tekstów, które będą zamieszczane w monografii KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ
 
Wymogi techniczne przygotowania prac:

 1. Artykuł napisany w formacie Word 2003.
 2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być dłuższa niż 16 stron
 3. Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy;

 1. Imię i nazwisko autora (-ów) – u góry z lewej strony.
 2. Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
 3. Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
 4. Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały, podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
 5. Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
 6. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.); numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
 7. Streszczenie (Abstract) minimum 1/3 strony wraz z tytułem w języku angielskim.
 8. Adres do korespondencji – e-mail.

 
Prosimy o ścisłe przestrzeganie wymogów redakcyjnych
Ostateczny termin przesłania tekstu do monografii 20.12.2016.
Teksty prosimy przesyłać na adres: [email protected]