„TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE – zaproszenie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową : Turystyka zdrowotna w Polsce I w Europie

Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku

Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Komitet Naukowy:

Przewodniczący Komitetu

 • Prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz – WSTiJO

Członkowie

 • dr hab. prof. n. Andrzej Hadzik, AWF Katowice
 • dr hab. prof. n. inż. Adam Szromek – Politechnika Śląska
 • dr hab. prof. n. Stanisław Piekarski AWF Warszawa
 • dr hab. prof. n. Maria Fabiańska – WSTiJO
 • dr hab. prof. n. Hanna Górska-Warsewicz – SGGW
 • dr hab. Zygmunt Kruczek- AWF w Krakowie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – WSTiJO
 • dr hab. Joanna Wyleżałek – SGGW
 • dr Włodzimierz Banasik rektor WSTiJO
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • dr Marzena Kacprzak SGGW
 • dr inż. Halina Makała WSTiJO
 • dr Danuta Czekaj – WSTiJO

Komitet Organizacyjny:

 • dr Danuta Czekaj – Przew. Komitetu Organizacyjnego [email protected]
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • mgr Wiesława Mońko

Zakres Konferencji:
 
Turystyka zdrowotna staje się obecnie ważnym segmentem światowego rynku turystycznego. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwuje się liczne zmiany w zakresie turystyki zdrowotnej w Europie i w naszym kraju. Pokazuje to między innymi dynamika wzrostu wydatków na wyjazdy związane z turystyką uzdrowiskową, Welles &SPA i turystyką medyczną w Polsce. Rosnący popyt na usługi turystyki zdrowotnej świadczy o preferowaniu prozdrowotnych motywów podróży turystycznych. O wyborze destynacji turystycznej coraz częściej decyduje łączenie wypoczynku z możliwością poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Prozdrowotne motywy wyjazdów turystycznych będą miały zatem duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą konsumentów usług turystyki zdrowotnej. Za ważne czynniki rozwoju tego obszaru turystyki zdrowotnej, w świetle zachodzących zmian na rynku usług turystycznych, można uznać między innymi: nowoczesne koncepcje zarządzania, kapitał intelektualny, procesy prywatyzacyjne, inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz promocję wartości zdrowia jako cennego kapitału zarówno dla każdego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na nowe programy żywieniowe realizowane w uzdrowiskach.
 
Tematyka Konferencji:
 

 • Turystyka zdrowotna i jej komponenty: turystyka uzdrowiskowa, Welness & Spa, turystyka medyczna
 • Zdrowie i aktywne formy wypoczynku
 • Socjologiczne aspekty turystyki zdrowotnej
 • Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych w turystyce zdrowotnej
 • Nowe obszary aktywności w turystyce zdrowotnej
 • Rynek turystyki zdrowotnej w Polsce i w Europie
 • Zarządzanie sektorem turystyki zdrowotnej
 • Innowacyjne rozwiązania w turystyce zdrowotnej
 • Przemiany własnościowe w turystyce zdrowotnej
 • Kapitał intelektualny determinantą rozwoju turystyki zdrowotne

 
W przerwach będzie można nabyć publikacje Wydawnictwa WSTiJO oraz poznać promocje ośrodków uzdrowiskowych, wellness i Spa oraz centrów medycyny estetycznej.
 
Informacje organizacyjne:
 
Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie oraz streszczeń referatów do 30.IV. 2017
Termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji do 30. V. 2017
Oplata za uczestnictwo w konferencji z referatem i opublikowanie tekstu w publikacji – 350 zł
Opłata za publikację tekstu w specjalnym wydaniu „Zeszytów Naukowych. Turystyka i Rekreacja” (7 punktów) – 250 zł
Opłata za uczestnictwo w konferencji, bez referatu – 100 zł
Opłata studentów i doktorantów za uczestnictwo w konferencji z referatem – 150 zł
 
Korespondencję prosimy kierować na adres:
 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Al. Prymasa Tysiąclecia 38
01-242 Warszawa
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”
 
Tel. / Faks / 22/ 855 47 58 lub na adres mailowy:
[email protected]
Wpłaty należy dokonać do 30 V 2017
Na konto 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”
 
– Z poważaniem
Komitet Naukowy i Organizacyjny
 
Wymogi techniczne przygotowania prac:

 1. Artykuł napisany w formacie Word.
 2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być krótsza niż 20 stron
 3. Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

 
Układ pracy:

 1. Imię i nazwisko autora (-ów) – u góry z lewej strony.
 2. Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
 3. Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
 4. Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały,
  podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
 5. Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
 6. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko
  (-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.); numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
 7. Streszczenie (Abstract) minimum 500 znaków wraz z tytułem w języku angielskim.
 8. Adres do korespondencji – e-mail.

 
Prace Autorów przewidzianych do publikacji w monografii będą recenzowane.