Konferencja na temat Kształcenia Zawodowego

Obrazek

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się Konferencja dotycząca zmian w kształceniu zawodowym, w której udział wzięli przedstawiciele branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej. Naszą Uczelnię reprezentował mgr Andrzej Szymański Prorektor ds. Organizacyjnych i studenckich w spotkaniu wzięła udział: Pani Marzena Michałek Wiceminister MEN.

Podczas konferencji omówiono szereg ważnych zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego na różnych szczeblach nauki i tak poruszano następujący tematy:

  • Prognoza MEN zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego (coroczna publikacja, stałe monitorowanie potrzeb na krajowym i wojewódzkim rynku pracy )
  • Oferta szkół adekwatna do  potrzeb rynku pracy (cykliczna ocena zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy)
  • Obowiązek współpracy szkół z pracodawcami – umowa lub porozumienie z pracodawcą warunkiem uruchomienia kształcenia w danym zawodzie
  • Umiejętności dodatkowe i kwalifikacje rynkowe – możliwość nabywania przez studentów dodatkowych umiejętności zawodowych w trakcie nauki lub przygotowania do uzyskania kwalifikacji rynkowej
  • Przygotowanie do uzyskania uprawnień – zapewnienie studentom przygotowania do nabycia wybranych uprawnień zawodowych
  • Rozwój kształcenia w przedsiębiorstwach
  • Obowiązkowe cykliczne szkolenia  branżowe w przedsiębiorstwach dla instruktorów kształcenia zawodowego.
  • Obowiązkowe egzaminy zawodowe – zwiększenie efektywności kształcenia Zawodowego.

Po zreferowaniu wyżej wymienionych materiałów przez Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Piotra Bartosiaka wywiązała się ciekawa dyskusja, w której zarówno przedstawiciele branży jak i szkół różnego typu dzielili się swoimi doświadczeniami w ramach szeroko pojętej praktycznej nauki zawodu.

Mgr Andrzej Szymański zabierając głos w dyskusji przedstawił ośmioletnie doświadczenie kształcenia zawodowego w naszej Uczelni prowadzone w różnych specjalnościach a w szczególności Menedżera Hotelarstwa i Gastronomii oraz poinformował zebranych o zasadach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi dotyczącymi m.inn. oceny programów praktyk oraz istotnych spraw związanych z edukacją młodzieży w zakładach pracy.