Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 11 VI 2012
 
11 czerwca 2012 roku odbyła się konferencja Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, którą zorganizował Wydział Nauk Humanistycznych SGGW we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Katedrą Nauk Społeczno- Ekonomicznych
i Prawnych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Pracownicy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych prowadzili sesje: sesję plenarną w części II poprowadziła dr hab. Elżbieta Puchnarewicz; sesję panelową nr 1 prowadziła dr Joanna Wyleżałek, a sesję nr 3, doc. Bolesław Iwan.
 
Uczestnikami konferencji byli reprezentanci różnych środowisk akademickich, dyscyplin naukowych i światopoglądów. W przebiegu konferencji poruszano takie zagadnienia jak: spór o sens uniwersytetu, strategie uczelni wobec reformy wdrażanej w okresie różnorodnych kryzysów, zagrożenia dla nauki i uniwersytetów w Polsce, etyczny wymiar nauki i kształcenia akademickiego, etyka w szkolnictwie wyższym a zmiany w skali świata, współpraca uczelni
z otoczeniem społecznym, rola umiejętności komunikacyjnych nauczycieli we współtworzeniu akademickiej przestrzeni dialogu, szkoła wyższa w warunkach anomii społecznej, negatywne skutki zmian strukturalnych oraz rugowania filozofii z nauczania akademickiego, wybrane aspekty etyczne zarządzania i organizacji procesu dydaktycznego wyższych u czelni, problem dyskryminacji w środowisku akademickim, mobbing uczelniany- specyfika i skala zjawiska w Polsce.
 
dr Joanna Wyleżałek
 
Porgram konferencji