Zarządzenie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych z dnia 28.09.2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów WSTiJO w Warszawie.

28 wrz 2022

Na podstawie art. 23 ust.1 i 2 oraz art.95 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. DZ. U. z 2022r poz. 574 ze zm.) zarządzam co następuje:

Art.1.

Wprowadzam Regulamin świadczeń dla studentów WSTiJO stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Art.2,

Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSTiJO.

Art.3.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1. Października 2022r.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO