Zarządzenie

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2022 roku

02 kwi 2022

w sprawie dokonania zmian w programie studiów.
Działając na podstawie art. 23 i art. 51 b ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 574), zarządzam co następuje:

§ 1

Stosując się do zapisów art. 51 b ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ) oraz korzystając z uprawnień Rektora określonych w art. 51 b ust. 1 pkt 1 tej ustawy , w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni ustalam :

1/ zmniejsza się z 6 miesięcy do 4 miesięcy wymiar praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów o profilu praktycznym dla studentów studiów I stopnia na kierunku Filologia w roku akademickim 2021/2022

2/ Wymiar praktyk, o których mowa w pkt . 1 dotyczy studentów III, IV, V, VI semestru studentów studiów I stopnia kierunków Filologia
3/ zmniejsza się z 3 miesięcy do 1.5 miesiąca wymiar praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów o profilu praktycznym dla studentów studiów II stopnia na kierunku Filologia

4/ Wymiar praktyk, o których mowa w pkt. 3 dotyczy studentów II, III, IV semestru studentów studiów I I stopnia kierunków Filologia

§ 2

  1. Kierownicy Katedry Filologii dokonają zmian w programie studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne , w tym zajęć i praktyk zawodowych.
  2. Ustalą formy i zasady umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się i uzyskania przez studenta wymaganej liczby punktów ECTS określonych w programie studiów m. in. poprzez potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

§ 3

  1. Stosując się do zapisów zawartych w art. 51 b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) niniejsze zarządzenie przedstawione zostanie Senatowi Uczelni na najbliższym posiedzeniu celem jego zatwierdzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

REKTOR
Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO