Zarządzenie

Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie z dnia 10 lutego 2023 r.

10 lut 2023

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia , w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. 2021.1464 ) zarządza się, co następuje:

  1. Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, których realizacja przypada w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, będą się odbywać w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni w obecności prowadzącego i studentów.
  2. Egzaminy i zaliczenia końcowe będą się odbywały na terenie Uczelni w trybie stacjonarnym.
  3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uczelni nie będą transmitowane.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie z dnia 14 września 2022 r. traci ważność.

REKTOR

dr Bolesław Iwan profesor WSTiJO