Zarządzenie

Zarządzenie Rektora WSTiJO w Warszawie w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu mobbingowi i dyskryminacji

21 lut 2023

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478 późn. zm.) w związku z art. 94 pkt 2b Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.),a także zalecenia, rezolucji i dyrektywy Parlamentu Europejskiego – między innymi Dyrektywy 2000/78 , Rezolucji 2019/2933, działając jako Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie postanawiam co następuje:

§ 1

 1.  W Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych nie będzie tolerowało się żadnej formy nierównego traktowania, dyskryminacji, molestowania .
 2. Wykłady . dyskusje akademickie czy inne wymiany poglądów winny być prowadzone z szacunkiem bez mowy nienawiści i naruszania godności innych.
 3. Władze Uczelni nie będą tolerowały nierównego traktowania i dyskryminacji studentów czy pracowników w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, tożsamość płciową i seksualną.
 4. Nie jest dopuszczalne nierówne traktowania i dyskryminacja pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, oceny pracowników, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, tożsamość płciową i seksualną.
 5.  Nie powinno mieć miejsca nieuzasadnione, odmienne traktowanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej.
 6. Nie będzie tolerowane na Uczelni molestowanie rozumiane jako każde niepożądane zachowanie którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
 7. Niedopuszczalne i karygodne jest molestowanie seksualne którym jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszącej się̨ do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności poprzez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą̨ się̨ składać́ fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.
 8. Zabronione jest stosowanie mobbingu rozumianego jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi czy studentowi , polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika czy studenta wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie .

§ 2

 1. Władze Uczelni będą podejmowały aktywne działania zmierzające do przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, mobbingowi i dyskryminacji.
 2. Każdy pracownik czy student , który uzna że jest nierówno traktowany, dyskryminowany czy mobbingowany może wystąpić bezpośrednio lub z pisemnym zgłoszeniem do Rektora WSTiJO.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać przedstawienie stanu faktycznego i wskazanie sprawcy lub sprawców mobbingu, dyskryminacji czy nierównego traktowania .
 4. Rektor po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia powołuje Komisję ds. Przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji.

§ 3

 1. Rektor powołuje Komisję ds. Przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji zwaną dalej Komisją . W skład komisji wchodzi trzech członków wskazanych przez Rektora.
 2. W przypadku gdy sprawa dotyczy studenta w skład Komisji wchodzi przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego .
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze , gdy jest to niezbędne dla zachowania obiektywizmu do składu Komisji może być dokooptowana osoba niezatrudniona w Uczelni.

§ 4

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego potencjalnego wystąpienia mobbingu, , nierównego traktowania lub dyskryminacji Komisja zbiera się na posiedzeniu celem ustalenia okoliczności faktycznych.
 2. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego Pracownika czy Studenta i domniemanego sprawcy Komisja podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanego zgłoszenia. Decyzja zapada większością zwykłą głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji i strony postepowania.
 4. Po zakończeniu postepowania wszelka zgromadzona dokumentacja w związku z postepowaniem przekazywana jest Rektorowi. Rektor zobowiązany jest do przechowywania tej dokumentacji w sposób gwarantujący zachowanie jej w poufności .
 5. Postępowanie przed Komisja ma charakter poufny. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postepowania Cywilnego.

§ 5

 1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy Rektor może zastosować karę porządkową upomnienia lub nagany lub rozwiązać stosunek pracy w sposób przewidziany w Kodeksie pracy.
 2. Jeżeli sprawcą jest Student Rektor może zastosować karę przewidzianą w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 6

 1. Postanowienia niniejszego Zarządzenia obowiązują na czas nieokreślony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 3. Oczekuje się, że wszyscy członkowie i wszystkie członkinie wspólnoty akademickiej będą przestrzegać obowiązujących zasad .

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO