Wprowadzam zarządzenie w sprawie ujednolicenia terminów obron dla studentów I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024.

 1. Turystyka i Rekreacja
  • Pierwszy termin od 03.07 do 15.07.2023
  • Drugi termin od 09.10 do 14.10.2023
  • Trzeci termin od 04.03 do 08.03.2024
 2. Filologia
  • Pierwszy termin od 03.07 do 15.07.2023
  • Drugi termin od 09.10 do 14.10.2023
  • Trzeci termin od 04.03 do 08.03.2024

REKTOR
Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478 późn. zm.) w związku z art. 94 pkt 2b Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z późn. zm.),a także zalecenia, rezolucji i dyrektywy Parlamentu Europejskiego – między innymi Dyrektywy 2000/78 , Rezolucji 2019/2933, działając jako Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie postanawiam co następuje:

§ 1

 1.  W Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych nie będzie tolerowało się żadnej formy nierównego traktowania, dyskryminacji, molestowania .
 2. Wykłady . dyskusje akademickie czy inne wymiany poglądów winny być prowadzone z szacunkiem bez mowy nienawiści i naruszania godności innych.
 3. Władze Uczelni nie będą tolerowały nierównego traktowania i dyskryminacji studentów czy pracowników w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, tożsamość płciową i seksualną.
 4. Nie jest dopuszczalne nierówne traktowania i dyskryminacja pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, oceny pracowników, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, tożsamość płciową i seksualną.
 5.  Nie powinno mieć miejsca nieuzasadnione, odmienne traktowanie osób znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej.
 6. Nie będzie tolerowane na Uczelni molestowanie rozumiane jako każde niepożądane zachowanie którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
 7. Niedopuszczalne i karygodne jest molestowanie seksualne którym jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszącej się̨ do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności poprzez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą̨ się̨ składać́ fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.
 8. Zabronione jest stosowanie mobbingu rozumianego jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi czy studentowi , polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika czy studenta wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie .

§ 2

 1. Władze Uczelni będą podejmowały aktywne działania zmierzające do przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, mobbingowi i dyskryminacji.
 2. Każdy pracownik czy student , który uzna że jest nierówno traktowany, dyskryminowany czy mobbingowany może wystąpić bezpośrednio lub z pisemnym zgłoszeniem do Rektora WSTiJO.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać przedstawienie stanu faktycznego i wskazanie sprawcy lub sprawców mobbingu, dyskryminacji czy nierównego traktowania .
 4. Rektor po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia powołuje Komisję ds. Przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji.

§ 3

 1. Rektor powołuje Komisję ds. Przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji zwaną dalej Komisją . W skład komisji wchodzi trzech członków wskazanych przez Rektora.
 2. W przypadku gdy sprawa dotyczy studenta w skład Komisji wchodzi przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego .
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze , gdy jest to niezbędne dla zachowania obiektywizmu do składu Komisji może być dokooptowana osoba niezatrudniona w Uczelni.

§ 4

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego potencjalnego wystąpienia mobbingu, , nierównego traktowania lub dyskryminacji Komisja zbiera się na posiedzeniu celem ustalenia okoliczności faktycznych.
 2. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego Pracownika czy Studenta i domniemanego sprawcy Komisja podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanego zgłoszenia. Decyzja zapada większością zwykłą głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji i strony postepowania.
 4. Po zakończeniu postepowania wszelka zgromadzona dokumentacja w związku z postepowaniem przekazywana jest Rektorowi. Rektor zobowiązany jest do przechowywania tej dokumentacji w sposób gwarantujący zachowanie jej w poufności .
 5. Postępowanie przed Komisja ma charakter poufny. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postepowania Cywilnego.

§ 5

 1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy Rektor może zastosować karę porządkową upomnienia lub nagany lub rozwiązać stosunek pracy w sposób przewidziany w Kodeksie pracy.
 2. Jeżeli sprawcą jest Student Rektor może zastosować karę przewidzianą w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 6

 1. Postanowienia niniejszego Zarządzenia obowiązują na czas nieokreślony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 3. Oczekuje się, że wszyscy członkowie i wszystkie członkinie wspólnoty akademickiej będą przestrzegać obowiązujących zasad .

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia , w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. 2021.1464 ) zarządza się, co następuje:

 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, których realizacja przypada w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, będą się odbywać w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni w obecności prowadzącego i studentów.
 2. Egzaminy i zaliczenia końcowe będą się odbywały na terenie Uczelni w trybie stacjonarnym.
 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uczelni nie będą transmitowane.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie z dnia 14 września 2022 r. traci ważność.

REKTOR

dr Bolesław Iwan profesor WSTiJO

Na fundusz stypendialny dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Języków obcych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

Łączna kwota 388.850,00 zł

Podział:

 1. Stypendia Rektorskie – 45% – 122.487,75 zł
 2. Stypendia socjalne – 55% – 149.707,25 zł
 3. Rezerwa – 30% – 116.655,00 zł

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

Szanowni Państwo,

W związku z dużą liczbą zachorowań wykładowców prowadzących zajęcia na studiach niestacjonarnych, zmuszeni jesteśmy przesunąć rozpoczęcie zajęć na kolejny termin zjazdu, t. j. 22 – 23. Października 2022r.

Niezrealizowane dotychczas zajęcia odbędą się w formie e-learningu, a materiały dydaktyczne otrzymacie Państwo podczas zjazdu w terminie 12 – 13.listopada 2022r.

Za utrudnienia przeprszamy.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

Zgodnie z par. 25. Ust.1p. 3 lit .A Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSTiJO w Warszawie w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustalam średni a ocen 4,85 do ubiegania się przez studentów o stypendium rektorskie.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

Na podstawie art. 23 ust.1 i 2 oraz art.95 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. DZ. U. z 2022r poz. 574 ze zm.) zarządzam co następuje:

Art.1.

Wprowadzam Regulamin świadczeń dla studentów WSTiJO stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Art.2,

Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSTiJO.

Art.3.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1. Października 2022r.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

Art.,1.

W roku akademicki 2022/2023 zajęcia odbywają się w trybie wynikającym z uchwalonych programów studiów.

Art.2.

Zdalny tryb realizacji zajęć zostaje odwołany.

Art.3.

Uczelnia prowadzi transmisję zajęć jako element systemu wsparcia studentów.

Art.4.

Możliwość uczestniczenia w transmisji zajęć online jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mających tymczasowy (przejściowy) charakter.

 

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

Działając na podstawie paragrafu 36 ust.3 Senatu WSTiJO w Warszawie zarządzam co następuje:

 1. Egzaminy licencjackie i magisterskie (obrony prac magisterskich) odbywają się na terenie Uczelni w wyznaczonych terminach, które są podane studentom do wiadomości.
 2. Organizacja egzaminów dotyczy kierunków – Turystyka i Rekreacja oraz Filologia.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Dr Bolesław Iwan prof. WSTiJO

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia , w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm. ) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki …… (Dz. U. 2021.1464 ) zarządza się, co następuje:

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia , których realizacja przypada w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, będą się odbywać w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni w obecności prowadzącego i studentów.
Egzaminy i zaliczenia końcowe będą się odbywały na terenie Uczelni w trybie stacjonarnym .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr Bolesław Iwan