Flag PL Flag UK

WŁADZE I KADRA

WŁADZE

Rektor WSTiJO
w-banasik dr Włodzimierz Banasik - Absolwent Wydziału Techniki i Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach pracował w biurach podróży, hotelach w kraju i za granicą. Doktorat z nauk humanistycznych, nauki o polityce – polityka społeczna, rozwój regionalny i lokalny. Wykładowca: Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Studium Podyplomowe Menedżerów Turystyki - Szkoła Główna Handlowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Pełnił funkcje uczelnianego koordynatora Erasmusa i praktyk studenckich, kierownika zakładu naukowego, dziekana wydziału.
Zainteresowania: góry, żeglarstwo, chóralny śpiew, filmy historyczne.
Kanclerz WSTiJO
kanclerz jm mgr Jadwiga Barbara Moroz
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale germanistyki oraz SGPiS (obecnie SGH) - Handel Zagraniczny.
Wieloletni pracownik Centrali Handlu Zagranicznego, biur podróży oraz przedstawiciel tych biur w wielu krajach europejskich.
Czynny pilot i przewodnik po Warszawie oraz lektor języka niemieckiego.
Założyciel Niepublicznego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania z uprawnieniami szkoły publicznej.
Założyciel i właściciel Biura Podróży i Polowań Nowar Tour.
Założyciel i Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Zainteresowania: podróże, sport i literatura
 Prorektor d/s organizacyjnych
prorektor bm
mgr Barbara Malczewska
Specjalista ds. organizacji i zarządzania oświatą.
Wieloletni V-ce dyr. Zespołu Szkół nr 21,
Dyrektor Szkoły Biznesu i Języków Obcych w Warszawie,
Dyrektor Krajowej Korporacji Oświatowej obejmującej Szkoły Biznesu w wielu miastach Polski.
Prorektor ds. organizacji toku studiów Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie.
Prorektor d/s nauki
puchnarewicz
dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. nadzw. WSTiJO
www.elzbietapuchnarewicz.pl
Doktor nauk orientalistycznych,
dr hab. nauk o ziemi /geografia/.
Wieloletni wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar badań dr hab. E. Puchnarewicz to turystyka kulturowa w krajach Bliskiego Wschodu i w Afryce oraz rozwój turystyki w krajach Południa.
 
   

KADRA

   

mgr Jarosław Bielecki, kierownik Studium Języków Obcych WSTiJO, kierownik Zakładu Filologii WSTiJO;
absolwent Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, od 1990 roku lektor języka angielskiego na uczelniach wyższych (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Warszawska Szkoła Biznesu, Lingwistyczna Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych) oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, od 1996 r. do 2013 r. współuczestnik projektów badawczych Centrum Badań nad Przedsiębiorczością PAN oraz Instytutu Badań Systemowych PAN, od 1998 r. tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, od 2000 r. przewodniczący Stałej Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przy Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

   
dr Grzegorz Bieńczyk- Absolwent   Wydziału     Biologii  i  Nauk  o  Ziemi  Uniwersytetu  Gdańskiego.
Doktor nauk z zakresu kultury fizycznej (AWF Poznań) Wieloletni  nauczyciel  akademicki    specjalizujący  się  w  podstawowych  problemach  turystyki  (współautor  podręcznika  Podstawy  turystyki  ) w tym turystyki kwalifikowanej (autor wydawnictwa o charakterze monograficznym Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w latach 1950 – 1990) oraz  problematyce  krajoznawczej (autor podręcznika Krajoznawstwo i jego związki z turystyką). Autor  artykułów z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Doświadczenie  w  dziedzinie  turystyki  i  krajoznawstwa,  zarówno  zawodowe  jak  i  w  działalności  społecznej,  zdobywał  w  Polskim  Towarzystwie  Turystyczno – Krajoznawczym,  będąc  jego  członkiem  od  przeszło  40 lat  i  pracownikiem  przeszło  30  lat  zajmując  kierownicze  stanowiska  w  biurze  ZG  PTTK  a  następnie  będąc  zastępcą  oraz  dyrektorem  Biura  Turystyki  Zagranicznej  PTTK.
 
[brak zdjęcia] dr Hanna Borne
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ze specjalizacją z turystyki.
Doktorat z nauk  wychowania fizycznego.
Ponad 20 lat pracy jako pracownik naukowo-badawczy Instytutu Turystyki w Warszawie.
Wieloletni wykładowca na kierunku „Turystyka i Rekreacja” w takich uczelniach jak: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Uczelnia Warszawska, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.
W latach 2003-2009 kierownik Zakładu Turystyki w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki.
  
doc. dr Bolesław Iwan - Jest absolwentem Wydziały Nauk Ekonomicznych (d. Ekonomiczno – Rolniczego) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracę naukowo – dydaktyczną rozpoczął w Katedrze Spółdzielczości i Obrotu Towarowego SGGW. Stopień doktora uzyskał w 1976 roku i objął stanowisko adiunkta.  
Od 1.10.2008 r. pracuje jako docent w Wyższej Szkole Turystyki i Jeżyków Obcych w Warszawie. W uczelni tej pełnił m.in. funkcje – Pełnomocnika Rektora, Kierownika Katedry Zarządzania w Turystyce. Aktualnie jest Kierownikiem Zakładu Nauk Ekonomicznych WSTiJO.  Był także Zastępcą Redaktora Naczelnego, a następnie Redaktorem Naczelnym Zeszytów Naukowych WSTiJO. Aktualnie jest Redaktorem Działowym.  Zainteresowania badawcze doc. B. Iwana obejmują – marketing usług turystycznych, turystyka biznesowa, dziedzictwo kulinarne jako element dziedzictwa kulturowego.  W WSTiJO  prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie oraz wykłady z – Marketingu usług hotelarskich i gastronomicznych, Public Relations i Jakości usług turystycznych. Doc. B. Iwan opublikował ok. 150 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Wyniki badań naukowych prezentował na wielu Kongresach i Konferencjach Naukowych Krajowych i Międzynarodowych.                         
 
doc.dr Henryk Legienis -absolwent Wydzialu Geografii UW- doktorat obroniony w Zakladzie Zagospodarowania Przestrzennego UW-PAN w Warszawie.
Zainteresowania hobbystyczne: Turystyka Wysokogórska-byly V-ce Prezes Klubu Wysokogórskiego PTTK "Cubryna" a ponadto autor ksiazeczek dla najmlodszych dzieci przedszkolnych, poezji oraz satyry. Zainteresowania naukowe: turystyka, geografia oraz astronomia.
  
dr Małgorzata Pasławska – Absolwentka kierunku Turystyka i Rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w roku 2010 (temat rozprawy doktorskiej: Ocena czynników warunkujących bezpieczeństwo amatorskiego narciarstwa zjazdowego młodzieży gimnazjalnej).
W roku akademickim 2005/2006 uczestniczka studiów zagranicznych w German Sport University, Cologne. Aktualnie uczelniany Koordynator Programu Erasmus Plus.
Absolwentka Kwalifikacyjnego Kursu Pedagogicznego dla Nauczycieli.
Od dziesięciu lat pracuje w charakterze instruktora narciarstwa zjazdowego oraz animatora czasu wolnego. Posiada również uprawnienia instruktorskie z zakresu pływania oraz nordic-walking. Od wielu lat pracuje z młodzieżą i studentami, przekazując im wiedzę z zakresu turystyki kwalifikowanej i rekreacji.
Jest autorką szeregu publikacji, w tym współautorką dwóch książek z zakresu bezpieczeństwa w narciarstwie zjazdowym. Prowadzi współpracę naukową z Profesorem Christianem Raschnerem (Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck), której owocem są międzynarodowe publikacje z zakresu narciarstwa oraz prawidłowego przygotowania kondycyjnego do sezonu zimowego.
Z zamiłowania amatorka tenisa, windsurfingu, psychologii.
  
Grzegorz Szczęsny
Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach zarządzanie i marketing oraz stosunki międzynarodowe. Od 2010 r. pracuję w Biurze Projektów Strukturalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy realizacji projektu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota (CENT III).
W Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych pracuję od 2007 r., prowadząc lektoraty z języka angielskiego dla studentów studiów zaocznych. Posiadam dyplom Certificate in Advanced English, zdałem także egzamin resortowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ukończyłem kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny języka angielskiego. W latach 2000-2005 współpracowałem  kolejno z wydawnictwami Świat Książki oraz Bauer Weltbild Media, recenzując książki pisane w języku angielskim oraz tłumacząc wybrane pozycje z języka angielskiego na polski. Od 2009 r. współpracuję także ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie, gdzie prowadzę lektoraty dla studentów studiów zaocznych, a w latach 2009-2011 lektoraty w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  
dr hab. Joanna Wyleżałek doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii, magister pedagogiki. Absolwentka Wydziału Pedagogik i Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje na stanowisku adiunkta w dwóch współpracujących ze sobą jednostkach naukowych: w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członek Senatu i Rady Wydziału Nauk Społecznych SGGW a także Komisji Senackiej i Rektorskiej. Redaktor Naczelna Zeszytów Naukowych Turystyka i Rekreacja wydawanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Ekspert Turystyki Kulturowej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i trzech monografii, redaktor naukowa kilku publikacji zbiorowych. Promotor ponad 130 obronionych prac licencjackich oraz 55 prac magisterskich. Przedmioty wykładane w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych to: socjologia, socjologia turystyki, procesy ludnościowe, komunikacja społeczna, warsztaty kompetencji społecznych. Zainteresowania naukowe dotyczą współzależności pomiędzy transformacją społeczną oraz świadomością społeczną w kontekście procesów kształtujących osobowość i postawy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dyfuzji kultury oraz roli instytucji edukacyjnych w czasach dynamicznych zmian społecznych.