Flag PL Flag UK

UBEZPIECZENIA

Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego studentów

Student, który nie ukończył 26. roku życia i nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia m. in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny.

Student może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków / jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia/ , opiekunów prawnych, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do ukończenia 26 roku życia (zgłoszenia do ubezpieczenia małżonka można dokonać również powyżej 26 r. ż.).

W wyjątkowych przypadkach, student, który nie ukończył 26. roku życia i nie może być z ważnych powodów ubezpieczony przez rodziców lub dziadków, może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Student, który ukończył 26 rok życia, w świetle obowiązujących przepisów, nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub dziadków.

W przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego m.in. nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, nie posiada małżonka, który ma własny tytuł do ubezpieczenia, powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek złożony przez studenta wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. / Wniosek wraz z oświadczeniem jest do pobrania w Dziekanacie Uczelni /

Osoba, która nie ukończyła 26 roku życia i chce ubezpieczyć się na Uczelni, ma obowiązek złożenia dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Okres ochronny

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bez składkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. 

Ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów I stopnia

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów.

Zgodnie z powyższym, absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić ten fakt do Kwestury niezwłocznie po immatrykulacji tj. po 1 października.

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zmianami ) Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ubezpieczenia obcokrajowców

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE studenta do ubezpieczenia zdrowotnego

WNIOSEK o obięcie ubezpieczeniem zdrowotnym