Flag PL Flag UK

TURYSTYKA I REKREACJA - Studia Magisterskie

Studia magisterskie pozwalają na ugruntowanie wiedzy nabytej w trakcie procesu kształcenia. Wprowadzone zmiany w programie studiów w roku akademickim 2012/2013 mają na celu powiązanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami turystyki, hotelarstwa i gastronomii, dzięki czemu dają gwarancję utrzymywania wysokich standardów akademickich oraz konkretne umiejętności i kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku menedżerskim branży turystycznej. W programie wszystkich specjalności, znajdują się zajęcia w formie konwersatorium oraz warsztatów prowadzone przez wieloletnich praktyków związanych z międzynarodową turystyką, hotelarstwem i gastronomią.

Podobnie jak na studiach I stopnia, dużą wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. Na poziomie studiów magisterskich, studenci kontynują naukę specjalistycznego języka angielskiego związanego ściśle z branżą turystyczną.

Nasze studia magisterskie przygotowują do pracy na kierowniczych stanowiskach w przemyśle turystycznym, a oferowane specjalności odzwierciedlają aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

Turystyka medyczna realizowana głównie w kontekście odnowy biologicznej, dbania zarówno o wygląd jak i zdrowie całego ciała stała się na przestrzeni ostatnich lat pilnie poszukiwanym kierunkiem. Coraz większa świadomość ochrony zdrowia, a co się z tym łączy, wzmożonego zainteresowania takimi obszarami jak uprawianie sportu, rekreacja, zrównoważona dieta doprowadziło do rozkwitu usług uzdrowiskowych oraz ośrodków spa i wellness. Nie bez znaczenie jest fakt, iż długość życia systematycznie wzrasta. W tym kontekście dbałość o zdrowie oraz sprawność staje się już nie tylko wakacyjną atrakcją w wręcz stylem życia.
Ze względu na stale rosnący popyt na usługi uzdrowiskowe, parauzdrowiskowe oraz z pogranicza odnowy biologicznej i medycyny estetycznej koniecznym jest wykształcenie kadr znających nowoczesne narzędzia zarządzania uzdrowiskiem i ośrodkiem typu spa i wellness,

Specjalność adresowana głównie do absolwentów studiów licencjackich kierunków Turystyka i Rekreacja, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia i Kosmetologia. Program studiów obejmuje, między innymi ekonomikę i zarządzanie uzdrowiskami, sanatoriami i obiektami świadczącymi usługi spa, wellnes i fitness, rodzaje usług w dziedzinie turystyki zdrowotnej, elementy rehabilitacji, rekreacji ruchowej i dietetyki oraz marketing usług zdrowotnych i odnowy biologicznej.
Absolwenci uzyskają umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w uzdrowiskach, jednostkach służby zdrowia, obiektach spa i wellness, hotelach, a także w instytucjach administracji lokalnej na obszarach uzdrowiskowych i wypoczynkowo-rekreacyjnych. Będą także przygotowani fachowo do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej, rehabilitacji, turystyki i rekreacji.

Studia na tym kierunku to szansa na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz poruszania się w branży turystycznej, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Absolwent nauczy się rozpoznawać tendencje i trendy w zachowaniu konsumentów, rynkowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne w funkcjonowaniu podmiotów sektora turystycznego.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w wydziałach promocji urzędów gminnych i starostw powiatowych, instytucjach prowadzących edukację turystyczną, miejskich ośrodkach turystyki i wypoczynku, w regionalnych przedsiębiorstwach turystycznych.

Słuchacze, którzy zdecydują się na tę specjalność zdobędą gruntowną wiedzę z zakresu turystyki międzynarodowej wyjazdowej i przyjazdowej, a zwłaszcza w dziedzinie organizacji i obsługi turystyki biznesowej, turystyki krajoznawczej, kulturowej, religijnej oraz etnicznej. Zakres wiedzy na tej specjalności obejmuje bardzo interesujące zagadnienia, a między innymi  międzynarodowy rynek turystyczny, regiony turystyczne świata, współczesne trendy w turystyce światowej, budowa marki destylacji turystycznych, zagrożenia w turystyce światowej . Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie posiada wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo - dydaktyczną. Gwarantuje to przekazywanie wiedzy studentom na wysokim poziomie merytorycznym.

Absolwenci z tytułem magistra mogą podjąć pracę w Biurach Podróży, w Polskiej Organizacji Turystycznej, w obsłudze turystów przyjeżdżających do Polski. Absolwenci są też przygotowani do pracy w charakterze pilotów i rezydentów w różnych krajach świata.

Jest to specjalność dla osób ciekawych świata i społeczeństw.

Specjalność Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii powstała w wyniku systematycznego analizowania rynku pracy i współpracy WSTiJO z przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia osobistej działalności gospodarczej oraz do zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi.

Absolwenci zdobędą umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i wyposażania przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych, zarządzania zasobami ludzkimi i finansami, planowania działalności, kształtowania jakości usług w hotelarstwie i gastronomii, doboru nowych technologii w produkcji gastronomicznej, wprowadzania nowych trendów w żywieniu człowieka, stosowania optymalnych strategii marketingowych, wprowadzania innowacji i nowych technologii, a także kreowania polityki inwestycyjnej w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

 

TRYB

TRYB

Stacjonarny – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 lata - 4 semestry

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja pogłębiają wiedzę w zakresie:

 • funkcjonowania mechanizmów rządzących światową i krajową gospodarką turystyczną
 • uwarunkowań gospodarki turystycznej regionów z uwzględnieniem ochrony środowiska
 • zarządzania zasobami ludzkimi w hotelarstwie
 • badania rynku
 • planowania strategii marketingowych i kampanii promocyjnych
 • znajomości komunikacji społecznej oraz aspektów psychologii kulturowej


Na kierunku obowiązuje nauka przedmiotu: język angielski w turystyce.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł
dla absolwentów WSTiJO 0 zł
Wpisowe: 300 zł
dla absolwentów WSTiJO 0 zł
 • Opłata roczna: 4.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 2.550 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 540 zł
 • Opłata roczna: 4.500 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.350 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 520 zł

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia magisterskie II stopnia, kierunku Turystyka i Rekreacja:

 1. Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na studia magisterskie
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem (dwa egzemplarze)
 3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 4. Oryginał lub odpis suplementu (w przypadku dyplomów wydanych po 01/01/2005)
 5. Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni

Dokumenty do pobrania:

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

PROMOCJE

Aktualna promocja:

WIEM CZEGO CHCĘ (Maj 2022)

https://wstijo.edu.pl/dokPDF/2022/REGULAMIN_PROMOCJI_wstijo-maj2022.pdf