Flag PL Flag UK

TURYSTYKA I REKREACJA - Studia Licencjackie

PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in.:
- funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego w świetle przepisów prawno-administracyjnych Polski i Unii Europejskiej
- planowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym, kreowanie produktów turystycznych, doskonalenie kanałów sprzedaży ofert turystycznych
- technik negocjacyjnych
- koordynowania działań w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych
- znajomości aspektów kulturowo-społecznych przy wzrastających potrzebach turystycznych.

Na drugim roku studenci wybierają specjalność najbardziej odpowiadającą ich oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym.
Na kierunku istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych dla obu trybów studiów. Pierwszym obowiązkowym językiem jest angielski (trzy poziomy zaawansowania do wyboru), drugi język, nauczany od podstaw, można wybrać spośród niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Jest to przedmiot fakultatywny, opłacany oddzielnie.

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie podstawowych zadań tych jednostek w dziedzinie turystyki. Umiejscowienie turystyki w strukturach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych poszczególnych samorządów, odpowiedzialnych za problematykę turystyki. Formułowanie strategii rozwoju i sterowanie inwestycjami infrastrukturalnymi wpływają na kształt i profil turystyczny gminy oraz regionu.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w strukturach samorządów terytorialnych oraz jednostkach organizacyjnych poszczególnych samorządów.

Słuchacze, którzy wybiorą tą specjalność zdobędą gruntowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w dziedzinie organizacji Obsługi ruchu turystycznego, a więc organizację usług w dziedzinie różnych form turystyki i imprez turystycznych. Absolwenci, którzy ukończą studia na tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in. krajoznawstwa, ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, historii architektury i sztuki, rynku usług turystycznych, istoty jakości usług turystycznych dla turystów, organizacji imprez turystycznych, marketingu w turystyce oraz systemów rezerwacyjnych w turystyce, w tym hotelarskich i gastronomicznych oraz transportowych.

Absolwenci studiów I stopnia /licencjackich/ mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia /magisterskich/ w WSTiJO lub podjąć pracę w szerokim spektrum przedsiębiorstw i organizacji turystycznych w Biurach Podróży, Lokalnych i Regionalnych Organizacjach Turystycznych oraz w Polskiej Organizacji Turystyki i Polskiej Izbie Turystyki.

Absolwenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia to specjaliści o gruntownej wiedzy i uniwersalnym przygotowaniu praktycznym do pracy w gastronomii i hotelarstwie. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania usług, wyposażania zakładów oraz organizacji pracy w hotelarstwie i gastronomii, a także stosowania strategii marketingowych, wykorzystania technologii informatycznych, podstaw zarządzania personelem. Znają uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Kształcenie ma charakter praktycznego wdrożenia słuchacza w aspekty organizacji pracy w hotelach, obiektach wypoczynkowych, małej i dużej gastronomii.  Specjalność ta łączy dwa kluczowe, uzupełniające się wzajemnie elementy – hotelarstwo i gastronomię. Słuchacz poznaje od podstaw zasady funkcjonowania obiektu hotelowego i gastronomicznego, systemy rezerwacyjne stosowane w hotelarstwie, systemy obsługi rozliczeń w gastronomii oraz fundamenty zarządzania personelem. Zapoznaje się z obowiązującymi przepisami prawa z zakresie funkcjonowania obiektów hotelowych i gastronomicznych oraz przepisami sanitarnymi. Poznaje podstawowe zasady dietetyki i żywienia zbiorowego.

Absolwent specjalności może kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich) lub podjąć pracę w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych na stanowiskach operacyjnych i menadżerskich.

UWAGA: Utwożenie specjalności na danym roku / trybie studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się min. 20 chętnych na daną specjalność.

TRYB

TRYB

Stacjonarny – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata - 6 semestrów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obliguje odbycie 3 miesięcy praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnie Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w hotelach, biurach podróży, jednostkach informacji turystycznej, ośrodkach turystycznych oraz placówkach gastronomicznych w kraju i za granicą. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus. UWAGA: na studiach stacjonarnych specj. Manager w Hotelarstwie i Gastronomii - praktyki trwają 5 miesięcy.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 200 zł Wpisowe: 200 zł
 • Opłata roczna: 4.300 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 2.200 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 450 zł
 • Opłata miesięczna: (12 rat) 12 x 390 zł
 • Opłata roczna: 3.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.000 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 410 zł
 • Opłata miesięczna: (12 rat) 12 x 360 zł

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia, wszystkich kierunków:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów* - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.