Flag PL Flag UK

TURYSTYKA I REKREACJA - Studia Licencjackie

PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in.:
- funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego w świetle przepisów prawno-administracyjnych Polski i Unii Europejskiej
- planowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym, kreowanie produktów turystycznych, doskonalenie kanałów sprzedaży ofert turystycznych
- technik negocjacyjnych
- koordynowania działań w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych
- znajomości aspektów kulturowo-społecznych przy wzrastających potrzebach turystycznych.

Na drugim roku studenci wybierają specjalność najbardziej odpowiadającą ich oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym.
Na kierunku istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych dla obu trybów studiów. Pierwszym obowiązkowym językiem jest angielski (trzy poziomy zaawansowania do wyboru), drugi język, nauczany od podstaw, można wybrać spośród niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Jest to przedmiot fakultatywny, opłacany oddzielnie.

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

W zakresie tej specjalności kształcenie ma charakter praktycznego wdrożenia studentów w aspekty organizacji pracy w hotelach, obiektach wypoczynkowych małej i dużej gastronomii. Specjalność ta łączy dwa kluczowe, uzupełniające się wzajemnie elementy – hotelarstwo i gastronomię. Student poznaje od podstaw zasady funkcjonowania obiektu hotelowego i gastronomicznego, systemy rezerwacyjne stosowane w hotelarstwie, systemy obsługi rozliczeń w gastronomii oraz fundamenty zarządzania personelem. Zapoznaje się z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu funkcjonowania obiektów hotelowych i gastronomicznych oraz przepisami sanitarnymi. Poznaje podstawowe zasady dietetyki i żywienia zbiorowego.

Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podjąć pracę w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych na stanowiskach operacyjnych i menadżerskich.

Rosnąca liczba turystów ma bezpośredni wpływ na większe dochody we wszystkich gałęziach branży turystycznej. Co raz więcej osób znajduje zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii oraz szeroko rozumianej branży związanej z turystyką, zdrowiem i rekreacją, odnową biologiczną, SPA & Wellness, biurach promocji miast, regionów czy województw, dlatego też ukończenie kierunku turystyka i rekreacja, z uwagi na fakt uzyskanych kwalifikacji pozwala absolwentom z łatwością odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

Ponadto kadra posiadająca duże doświadczenie zawodowe jak i autorski program kształcenia, pozwalają studentowi rozwiązywać rzeczywiste zadania i realizować samodzielne projekty w środowisku pracy oraz zdobyć wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Koncepcja kształcenia zakłada również, iż student zdobędzie wiedzę z zakresu regionów, atrakcji turystycznych i zagadnień kulturowych, specyfiki obsługi branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, uzdrowiskowej i agroturystycznej, a także kształtowania pozytywnych relacji z klientem, meandrów sprzedaży i marketingu, public relations, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych. Natomiast rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz pracy w zespole, również międzynarodowym, pozwoli absolwentowi na pracę w środowisku międzykulturowym.

W trakcie studiów realizowane jest 960 godzin praktyk w branży hotelarsko-turystycznej (hotel, ośrodek  SPA & Wellness), które pozwolą absolwentowi zapoznać się z tajnikami marketingu i sprzedaży usług turystycznych oraz będą stanowiły niezbędną praktykę w zawodzie – jakże cenną z punktu widzenia potencjalnych pracodawców. Praktyki realizowane są w czołowych warszawskich hotelach.

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie podstawowych zadań tych jednostek w dziedzinie turystyki. Umiejscowienie turystyki w strukturach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych poszczególnych samorządów, odpowiedzialnych za problematykę turystyki. Formułowanie strategii rozwoju i sterowanie inwestycjami infrastrukturalnymi wpływają na kształt i profil turystyczny gminy oraz regionu.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w strukturach samorządów terytorialnych oraz jednostkach organizacyjnych poszczególnych samorządów.

 

Słuchacze, którzy wybiorą tą specjalność zdobędą gruntowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w dziedzinie organizacji Obsługi ruchu turystycznego, a więc organizację usług w dziedzinie różnych form turystyki i imprez turystycznych. Absolwenci, którzy ukończą studia na tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in. krajoznawstwa, ekonomiki turystyki, obsługi ruchu turystycznego, historii architektury i sztuki, rynku usług turystycznych, istoty jakości usług turystycznych dla turystów, organizacji imprez turystycznych, marketingu w turystyce oraz systemów rezerwacyjnych w turystyce, w tym hotelarskich i gastronomicznych oraz transportowych.

Absolwenci studiów I stopnia /licencjackich/ mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia /magisterskich/ w WSTiJO lub podjąć pracę w szerokim spektrum przedsiębiorstw i organizacji turystycznych w Biurach Podróży, Lokalnych i Regionalnych Organizacjach Turystycznych oraz w Polskiej Organizacji Turystyki i Polskiej Izbie Turystyki.

 

UWAGA: Utwożenie specjalności na danym roku / trybie studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się min. 20 chętnych na daną specjalność.

 

TRYB

TRYB

Stacjonarny – zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata - 6 semestrów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obliguje odbycie 3 miesięcy praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnie Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w hotelach, biurach podróży, jednostkach informacji turystycznej, ośrodkach turystycznych oraz placówkach gastronomicznych w kraju i za granicą. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus. UWAGA: na studiach stacjonarnych specj. Manager w Hotelarstwie i Gastronomii - praktyki trwają 5 miesięcy.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 300 zł Wpisowe: 300 zł
 • Opłata roczna: 4.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 2.550 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 540 zł
 • Opłata roczna: 4.500 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.350 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 520 zł

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia, wszystkich kierunków:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem (dwa egzemplarze)
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów* - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

PROMOCJE

Aktualna promocja:

WIEM CZEGO CHCĘ (Maj 2022)

https://wstijo.edu.pl/dokPDF/2022/REGULAMIN_PROMOCJI_wstijo-maj2022.pdf