Prof. dr hab. Sławomir Krzysztof Juszczyk

ukończył studia z zakresu ekonomiki rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i zarządzania bankiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktoryzował się w 1995 roku, habilitację zaś uzyskał w 2006 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 2010 roku, 19 grudnia 2014 roku został profesorem tytularnym nauk ekonomicznych a cztery lata później profesorem zwyczajnym.

 

W pracy naukowej specjalizuje się w ekonomii, finansach oraz bankowości komercyjnej i spółdzielczej. Autor lub współautor ponad 200 publikacji, w tym 19 książek. Dotychczas wykładał m.in. bankowość (w języku polskim i angielskim), zarządzanie instytucjami kredytowymi, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, badania rynku, mikroekonomię, makroekonomię, politykę finansową, rachunkowość zarządczą itp. Był kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarzadzanie Bankiem Spółdzielczym” oraz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich.

 

Współpracował z administracją samorządową, rządową, spółdzielczą, korporacyjną, bankami oraz Parlamentem Europejskim, był też konsultantem FAO (2010–2014). Odbył staże zagraniczne w USA, gdzie podjął współpracę na University of Arkansas w zakresie kredytowania przez banki farm oraz małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Był też na stażu naukowym w Finlandii, gdzie na University of Vaasa prowadził wykłady i konsultacje dla doktorantów oraz zajmował się sprawami dotyczącymi finansowania badań i innowacji w gospodarce.

 

Wypromował dotychczas ośmiu doktorów a cztery kolejne przewody pod jego kierunkiem naukowym są w przygotowaniu. Był ponadto promotorem ponad 200 prac magisterskich i licencjackich, recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, Przewodniczącym Komisji ds. Postępowania o Nadanie Tytułu Naukowego Profesora. Wychowawca kilku pokoleń studentów, przyjaciel doktorantów oraz pracowników naukowych.