Flag PL Flag UK

FILOLOGIA ANGIELSKA - Studia Licencjackie

Kierunek Filologia odnosi się do tradycji nauczania języków w naszej uczelni. Dzięki nowym specjalnościom Filologia Angielska stała się nie tylko nauką o języku, ale podstawą w wielu zawodach na rynku pracy.

W nowym programie na rok akademicki 2013/2014 połączono przedmioty dające wiedzę teoretyczną z praktycznymi warsztatami, dzięki czemu, studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem firm, które mogą stanowić dla nich potencjalne miejsce pracy oraz zadaniami, w których będzie można wykazać się znajomością języka (formułowanie pism i ofert, tłumaczenie tekstów, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Nowe specjalności przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w zawodzie dziennikarza sportowego i społecznego dając solidny warsztat w postaci praktyk zawodowych i kształtowania sprawności posługiwania się językiem angielskim.

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

PROGRAM

ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Studenci studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:
- literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych
- etyki dziennikarskiej
- psychologii, komunikacji społecznej
- reklamy, promocji, public relations w sporcie
- języka biznesowego.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent osiąga biegłość i poprawność językową odpowiadającą poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Na kierunku obowiązuje praktyczna nauka języka angielskiego dla obu trybów studiów w połączeniu z nauką o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz elementami studiów językoznawczych. Fakultatywnie proponuje się naukę drugiego języka, który można wybrać spośród niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

TRYB

TRYB

Stacjonarny - zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach rannych do popołudniowych
Niestacjonarny – zajęcia sobotnio-niedzielne, zjazdy dwa razy w miesiącu

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 lata – 6 semestrów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.

OPŁATY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wpisowe: 200 zł Wpisowe: 200 zł
 • Opłata roczna: 4.900 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty) 2.550 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 530 zł
 • Opłata miesięczna: (12 rat) 12 x 460 zł
 • Opłata roczna: 4.450 zł
 • Opłata semestralna: (2 raty 2 x 2.350 zł
 • Opłata miesięczna: (10 rat) 10 x 490 zł
 • Opłata miesięczna: (12 rat) 12 x 420 zł

DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia licencjackie I stopnia, wszystkich kierunków:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie z deklaracją językową
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i studentem
 3. Świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 4. Cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na podane konto lub w kasie Uczelni.

Uwaga: W przypadku kandydatów oczekujących na otrzymanie świadectwa maturalnego istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacji wraz z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa maturalnego niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Kwestionariusz osobowy z deklaracją językową dla kandydatów na Studia licencjackie* - Pobierz
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych* - pobierz
 • Regulamin opłat* - pobierz
 • Regulamin Studiów - pobierz

 *Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.

REKRUTACJA ON-LINE