Flag PL Flag UK

ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ

REGULAMIN I ZASADY REKRUTACJI

OGÓLNY REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+
WYJAZD NA PRAKTYKĘ 2018/2019 r.
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA oraz FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Program Erasmus+

SMP – Student Mobility for Practice

Rekrutacja Studentów - kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez WSTiJO. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez Władze Uczelni.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1) Czas trwania rekrutacji: rekrutacja ciągła (do wyczerpania miejsc) od 01 października 2018 do 29 marca 2019 r.

W podanym terminie Studenci składają w Dziekanacie prawidłowo wypełnione Wnioski rekrutacyjne oraz Letter of Intent (szczegółowe informacje poniżej).

W przypadku wyższej liczby kandydatów w stosunku do liczby posiadanych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, natomiast w razie niepełnego wykorzystania miejsc postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Każdorazowo finalny efekt rekrutacji zostanie opisany w protokole z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej ds. mobilności studentów oraz ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus+ - Aktualności.


Kandydaci będą mogli składać Wnioski rekrutacyjne oraz Letter of Intent w oficjalnie ogłoszonym terminie, znanym dla ogółu Studentów. Formularz Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent znajduje się w wersji elektronicznej do pobrania we wskazanej zakładce oraz jest dostępny w Dziekanacie WSTiJO.

·        
Do Programu Erasmus+ mogą zgłaszać się Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Angielska studiów I oraz II stopnia. W momencie wyjazdu, Student musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

·         Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ musi trwać minimum 2 miesiące i powinien odbyć się w okresie wakacyjnym (np. czerwiec – wrzesień). Wyjazd musi zakończyć się najpóźniej 30.09.2018 r.

 

2) Warunki rekrutacji:


Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent (Deklaracja woli przyjęcia Studenta na praktykę w ramach Programu Erasmus+ przez partnera zagranicznego). W celu podpisania Letter of Intent, Student musi nawiązać komunikację z instytucją partnerską odpowiedzialną za organizację praktyki zagranicznej. Aktualnie WSTiJO prowadzi współpracę z organizatorami praktyk zagranicznych: Job Trust, Animafest Experience, Blue Lagoon Group, ABC Wiedzy- Profesjonalne szkolenia i doradztwo Beaty Henry oraz współpracuje z siecią Hoteli H-TOP Hotels.


Wniosek rekrutacyjny oraz wzór Letter of Intent znajdują się w wersji do pobrania we właściwych zakładkach.


Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę:

·        
średnia ocen za ostatni zaliczony i zatwierdzony semestr akademicki;

·       Znajomość języka obcego, który jest wymagany do efektywnego wykonywania pracy w instytucji przyjmującej. W pierwszej kolejności wymagania językowe określa organizator praktyki i ocenia poziom znajomości języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze Studentem - potencjalnym Uczestnikiem. W przypadku pozytywnej oceny kompetencji językowych, organizator praktyki przekazuje Studentowi wypełniony i podpisany Letter of Intent. Poziom kompetencji językowych musi także zostać niezależnie określony i potwierdzony przez właściwego Lektora WSTiJO we Wniosku rekrutacyjnym.

·  Osiągnięcia naukowe, aktywność akademicka, działalność w kołach naukowych, praca na rzecz rozwoju WSTiJO.


Każdorazowo, po zakończeniu rekrutacji,
wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ - Aktualności.


Zakwalifikowani Studenci
zobowiązani są do sprawnej komunikacji z instytucją przyjmującą oraz do systematycznej współpracy z uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. Ich obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich formalności niezbędnych dla realizacji wyjazdu.


Zakwalifikowani studenci mają obowiązek uzyskania wszystkich zaliczeń wynikających z programu studiów w WSTiJO przed rozpoczęciem okresu mobilności lub - jeżeli nie jest to możliwe – złożenia do Rektora WSTiJO wniosku o przedłużenie terminu sesji właściwej.

OBOWIĄZKI STUDENTA

 

1) Obowiązki Studenta przed wyjazdem

 •          Podpisanie Learning Agreement for Traineeships (umowy dotyczącej realizacji praktyk za granicą pomiędzy Studentem, WSTiJO i Instytucją oferującą zatrudnienie w ramach praktyki)
 •          Podpisanie umowy trójstronnej dotyczącej warunków realizacji praktyki
 •       Wykupienie ubezpieczenia prywatnego (NNW, KL, OC), wyrobienie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz podpisanie stosownego oświadczenia o ubezpieczeniu.
 •          Podpisanie Umowy finansowej pomiędzy Studentem i WSTiJO.
 •          Dopełnienie formalności wizowych oraz zapewnienie wszelkich innych dokumentów umożliwiających pobyt w kraju docelowym
 •          Założenie konta walutowego w Euro, na które zostanie przekazane stypendium Erasmus+
 •          Wypełnienie testu biegłości językowej on-line w systemie OLS oraz uzyskanie dostępu do kursu językowego on-line.


2) Obowiązku Studenta podczas pobytu na praktykach

 •          Ewentualne zmiany w Learning Agreement for Traineeships (LA) student zgłasza w ciągu 2-3 tygodni do Koordynatora Programu Erasmus+, który musi je zaakceptować. Wszelkie problemy/przeszkody w realizacji programu praktyk w instytucji przyjmującej student zgłasza do uczelnianego Koordynatora niezwłocznie po ich odnotowaniu.
 •          Student ma obowiązek wykazać maksymalne zaangażowanie w program praktyki w instytucji przyjmującej w celu pozytywnego zaliczenia wszystkich elementów przewidzianych w finalnej wersji Learning Agreement for Traineeships.
 •          Student ma obowiązek systematycznej realizacji kursu językowego on-line.


3) Obowiązku Studenta po powrocie

 •          Dostarczenie do uczelni macierzystej – Traineeship Certificate (dokumentu potwierdzającego termin pobytu w instytucji przyjmującej oraz zawierającego ocenę pracy Studenta podczas praktyki).
 •          Wypełnienie Raportu uczestnika on-line. Narzędziem raportującym jest Mobility Tool.
 •          Wypełnienie powtórnego testu biegłości językowej on-line w systemie OLS.
 • Wypełnienie powyższych punktów jest warunkiem otrzymania drugiej transzy wsparcia indywidualnego Erasmus+ (20% kwoty dofinansowania).

Student, który nie dopełni warunków udziału w praktykach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ może zostać wezwany przez Władze WSTiJO do zwrotu części lub całości kwoty wsparcia indywidualnego.

DODATKOWE INFORMACJE

 

1) Wysokość dofinansowania

Kraje należące do danej grupy

Wyjazd na praktyki (€/m-c)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500

 

Każdy uczestnik Programu, w ramach wyjazdu na praktykę, otrzyma dofinansowanie na okres maksymalnie 3 miesięcy pobytu w instytucji przyjmującej, podczas którego będzie realizował program praktyki zapisany w Learning Agreement for Traineeships. Okres pobytu przekraczający 3 miesiące będzie objęty dofinansowaniem zerowym.


Datą rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszy dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej (pierwszy dzień pracy).

Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej (ostatni dzień pracy).


Okres pobytu w instytucji przyjmującej musi zostać określony i zatwierdzony przez Koordynatora Programu Erasmus+ WSTiJO i zapisany w Learning Agreement oraz umowie finansowej ze Studentem. Okres pobytu musi zostać potwierdzony w Traineeship Certificate, który Student otrzyma od instytucji przyjmującej po zakończeniu okresu mobilności.


Jeżeli potwierdzony okres pobytu w instytucji przyjmującej będzie krótszy niż ten ustalony w umowie pierwotnej, pod warunkiem, że skrócenie tego okresu nie wpłynie negatywnie na możliwość realizacji programu praktyki w instytucji przyjmującej, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten uzgodniony w umowie pierwotnej, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie.

W trakcie otrzymywania wsparcia indywidualnego Erasmus+, student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.


Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy, nie zrealizuje programu praktyki lub też w sposób rażący dopuści się zaniedbania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie Erasmus+

Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako "siła wyższa" (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji.


Wypłata stypendium nastąpi w 2 ratach:

I rata – 80% stypendium przed wyjazdem za granicę po podpisaniu umowy finansowej;

II rata – 20% stypendium po powrocie z mobilności, po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów oraz wypełnieniu przez studenta ankiety on-line oraz testu biegłości językowej on-line.


Wyjazdy rozliczane są z dokładnością do jednego dnia (1 m-c = 30 dni), z uwzględnieniem stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego obowiązującego w danym kraju docelowym. Wysokość wsparcia indywidualnego obliczana jest w narzędziu Mobility Tool, do którego wprowadzony jest każdy uczestnik mobilności.


Warunkiem realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisania umowy finansowej z zakwalifikowanym studentem, a w efekcie wypłacenia stypendium Erasmus+, jest opłacenie pełnego czesnego za studia w WSTiJO: za semestr poprzedzający wyjazd w ramach Programu Erasmus+ oraz za semestr, w którym jest realizowany wyjazd.

ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

 

Praktyki zrealizowane w ramach Programu Erasmus+ będą uznawane na podstawie dokumentu Traineeship Certificate oraz w każdym przypadku zostaną uwzględnione w Suplemencie do dyplomu, który stanowi dokument podsumowujący zakończony tok studiów w WSTiJO.


Uczestnik programu, dla którego praktyka zagraniczna ma charakter woluntarny, otrzyma stosowną informację w Suplemencie do dyplomu, natomiast uczestnik, dla którego praktyka zagraniczna stanowi podstawę zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich wynikających z programu studiów w WSTiJO, otrzyma stosowną informację w Suplemencie do dyplomu oraz dokument Transcript of Records, stanowiący przekład dokumentu Traineeship Certificate i uwzględniający ocenę jakościową zrealizowanej praktyki. Charakter praktyki zagranicznej zostanie każdorazowo ustalony przed rozpoczęciem mobilności i określony w dokumencie Learning Agreement for Traineeships.

 

Uczelniana Komisja Programu Erasmus+ ds. Mobilności Studentów w składzie:

1.       Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

2.       dr Łukasz Zarzycki

3.       dr Wiesław Szczęsny

4.       Koordynator Programu Erasmus+ Rafał Wróbel

5.       Przedstawiciel Samorządu Studentów

Koordynator Programu Erasmus+

Rafał Wróbel

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia merytorycznych zmian w treści powyższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

LETTER OF INTENT

Letter of Intent

oraz FILOLOGIA ANGIELSKA