Flag PL Flag UK

ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ

REGULAMIN I ZASADY REKRUTACJI

OGÓLNY REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+
WYJAZD NA PRAKTYKĘ 2021/2022 r.
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA oraz FILOLOGIA

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Program Erasmus+

SMP – Student Mobility for Practice

Rekrutacja Studentów - kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez WSTiJO. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez Władze Uczelni.

 

ZASADY REKRUTACJI

1) Czas trwania rekrutacji: rekrutacja ciągła (do wyczerpania miejsc) od 01 października 2021 do 31 maja 2022 r.

W podanym terminie Studenci składają w Dziekanacie prawidłowo wypełnione Wnioski rekrutacyjne oraz Letter of Intent (szczegółowe informacje poniżej).

W przypadku wyższej liczby kandydatów w stosunku do liczby posiadanych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, natomiast w razie niepełnego wykorzystania miejsc postępowaniu rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Każdorazowo finalny efekt rekrutacji zostanie opisany w protokole z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej ds. mobilności studentów oraz ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus+ - Aktualności.

Kandydaci będą mogli składać Wnioski rekrutacyjne oraz Letter of Intent w oficjalnie ogłoszonym terminie, znanym dla ogółu Studentów. Formularz Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent znajduje się w wersji elektronicznej do pobrania we wskazanej zakładce oraz jest dostępny w Dziekanacie WSTiJO.

 • Do Programu Erasmus+ mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Filologia studiów I oraz II stopnia. W momencie wyjazdu, Student musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów.
 • Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ musi trwać minimum 2 miesiące i powinien odbyć się w okresie wakacyjnym (np. czerwiec – wrzesień). Wyjazd musi zakończyć się najpóźniej 09.2022 r.

2) Warunki rekrutacji:

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent (Deklaracja woli przyjęcia Studenta na praktykę w ramach Programu Erasmus+ przez partnera zagranicznego). W celu podpisania Letter of Intent, Student musi nawiązać komunikację z instytucją partnerską odpowiedzialną za organizację praktyki zagranicznej. Aktualnie WSTiJO prowadzi współpracę z organizatorami praktyk zagranicznych: Job Trust, Animafest Experience, Blue Lagoon Group, ABC Wiedzy- Profesjonalne szkolenia i doradztwo Beaty Henry oraz współpracuje z siecią Hoteli H-TOP Hotels.

Wniosek rekrutacyjny oraz wzór Letter of Intent znajdują się w wersji do pobrania we właściwych zakładkach.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę:

 • średnia ocen za ostatni zaliczony i zatwierdzony semestr akademicki;
 • Znajomość języka obcego, który jest wymagany do efektywnego wykonywania pracy w instytucji przyjmującej. W pierwszej kolejności wymagania językowe określa organizator praktyki i ocenia poziom znajomości języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze Studentem - potencjalnym Uczestnikiem. W przypadku pozytywnej oceny kompetencji językowych, organizator praktyki przekazuje Studentowi wypełniony i podpisany Letter of Intent. Poziom kompetencji językowych musi także zostać niezależnie określony i potwierdzony przez właściwego Lektora WSTiJO we Wniosku rekrutacyjnym.
 • Osiągnięcia naukowe, aktywność akademicka, działalność w kołach naukowych, praca na rzecz rozwoju WSTiJO.

Każdorazowo, po zakończeniu rekrutacji, wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ - Aktualności.

Zakwalifikowani Studenci zobowiązani są do sprawnej komunikacji z instytucją przyjmującą oraz do systematycznej współpracy z uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. Ich obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich formalności niezbędnych dla realizacji wyjazdu.

Zakwalifikowani studenci mają obowiązek uzyskania wszystkich zaliczeń wynikających z programu studiów w WSTiJO przed rozpoczęciem okresu mobilności lub - jeżeli nie jest to możliwe – złożenia do Rektora WSTiJO wniosku o przedłużenie terminu sesji właściwej.

 

OBOWIĄZKI STUDENTA

1) Obowiązki Studenta przed wyjazdem

 • Podpisanie Learning Agreement for Traineeships (umowy dotyczącej realizacji praktyk za granicą pomiędzy Studentem, WSTiJO i Instytucją oferującą zatrudnienie w ramach praktyki)
 • Podpisanie umowy trójstronnej dotyczącej warunków realizacji praktyki
 • Wykupienie ubezpieczenia prywatnego (NNW, KL, OC), wyrobienie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz podpisanie stosownego oświadczenia o ubezpieczeniu.
 • Podpisanie Umowy finansowej pomiędzy Studentem i WSTiJO.
 • Dopełnienie formalności wizowych oraz zapewnienie wszelkich innych dokumentów umożliwiających pobyt w kraju docelowym
 • Założenie konta walutowego w Euro, na które zostanie przekazane stypendium Erasmus+
 • Wypełnienie testu biegłości językowej on-line w systemie OLS oraz uzyskanie dostępu do kursu językowego on-line.

2) Obowiązku Studenta podczas pobytu na praktykach

 • Ewentualne zmianyw Learning Agreement for Traineeships (LA) student zgłasza w ciągu 2-3 tygodni do Koordynatora Programu Erasmus+, który musi je zaakceptować. Wszelkie problemy/przeszkody w realizacji programu praktyk w instytucji przyjmującej student zgłasza do uczelnianego Koordynatora niezwłocznie po ich odnotowaniu.
 • Student ma obowiązek wykazać maksymalne zaangażowaniew program praktyki w instytucji przyjmującej w celu pozytywnego zaliczenia wszystkich elementów przewidzianych w finalnej wersji Learning Agreement for Traineeships.
 • Student ma obowiązek systematycznej realizacji kursu językowego on-line.

3) Obowiązku Studenta po powrocie

 • Dostarczenie do uczelni macierzystej – Traineeship Certificate (dokumentu potwierdzającego termin pobytu w instytucji przyjmującej oraz zawierającego ocenę pracy Studenta podczas praktyki).
 • Wypełnienie Raportu uczestnika on-line. Narzędziem raportującym jest Mobility Tool.
 • Wypełnienie powtórnego testu biegłości językowej on-line w systemie OLS.

Wypełnienie powyższych punktów jest warunkiem otrzymania drugiej transzy wsparcia indywidualnego Erasmus+ (20% kwoty dofinansowania).

Student, który nie dopełni warunków udziału w praktykach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ może zostać wezwany przez Władze WSTiJO do zwrotu części lub całości kwoty wsparcia indywidualnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

1) Wysokość dofinansowania

Kraje należące do danej grupy

Wyjazd na praktyki (€/m-c)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

600

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550

 

Każdy uczestnik Programu, w ramach wyjazdu na praktykę, otrzyma dofinansowanie na okres maksymalnie 3 miesięcy pobytu w instytucji przyjmującej, podczas którego będzie realizował program praktyki zapisany w Learning Agreement for Traineeships. Okres pobytu przekraczający 3 miesiące będzie objęty dofinansowaniem zerowym.

Datą rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszy dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej (pierwszy dzień pracy). Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej (ostatni dzień pracy).

Okres pobytu w instytucji przyjmującej musi zostać określony i zatwierdzony przez Koordynatora Programu Erasmus+ WSTiJO i zapisany w Learning Agreement oraz umowie finansowej ze Studentem. Okres pobytu musi zostać potwierdzony w Traineeship Certificate, który Student otrzyma od instytucji przyjmującej po zakończeniu okresu mobilności.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w instytucji przyjmującej będzie krótszy niż ten ustalony w umowie pierwotnej, pod warunkiem, że skrócenie tego okresu nie wpłynie negatywnie na możliwość realizacji programu praktyki w instytucji przyjmującej, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten uzgodniony w umowie pierwotnej, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie.

W trakcie otrzymywania wsparcia indywidualnego Erasmus+, student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy, nie zrealizuje programu praktyki lub też w sposób rażący dopuści się zaniedbania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie Erasmus+

Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako "siła wyższa" (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji.

Wypłata stypendium nastąpi w 2 ratach:

I rata – 80% stypendium przed wyjazdem za granicę po podpisaniu umowy finansowej;

II rata – 20% stypendium po powrocie z mobilności, po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów oraz wypełnieniu przez studenta ankiety on-line oraz testu biegłości językowej on-line.

Wyjazdy rozliczane są z dokładnością do jednego dnia (1 m-c = 30 dni), z uwzględnieniem stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego obowiązującego w danym kraju docelowym. Wysokość wsparcia indywidualnego obliczana jest w narzędziu Mobility Tool, do którego wprowadzony jest każdy uczestnik mobilności.

Warunkiem realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisania umowy finansowej z zakwalifikowanym studentem, a w efekcie wypłacenia stypendium Erasmus+, jest opłacenie pełnego czesnego za studia w WSTiJO: za semestr poprzedzający wyjazd w ramach Programu Erasmus+ oraz za semestr, w którym jest realizowany wyjazd.

 

ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

Praktyki zrealizowane w ramach Programu Erasmus+ będą uznawane na podstawie dokumentu Traineeship Certificate oraz w każdym przypadku zostaną uwzględnione w Suplemencie do dyplomu, który stanowi dokument podsumowujący zakończony tok studiów w WSTiJO.

Uczestnik programu, dla którego praktyka zagraniczna ma charakter woluntarny, otrzyma stosowną informację w Suplemencie do dyplomu, natomiast uczestnik, dla którego praktyka zagraniczna stanowi podstawę zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich wynikających z programu studiów w WSTiJO, otrzyma stosowną informację w Suplemencie do dyplomu oraz dokument Transcript of Records, stanowiący przekład dokumentu Traineeship Certificate i uwzględniający ocenę jakościową zrealizowanej praktyki. Charakter praktyki zagranicznej zostanie każdorazowo ustalony przed rozpoczęciem mobilności i określony w dokumencie Learning Agreement for Traineeships.

Uczelniana Komisja Programu Erasmus+ ds. Mobilności Studentów w składzie:

 1. Prorektor ds. nauki
 2. Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich
 3. Koordynator Programu Erasmus+
 4. Przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Koordynator Programu Erasmus+

Rafał Wróbel

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia merytorycznych zmian w treści powyższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

LETTER OF INTENT

Letter of Intent