Flag PL Flag UK

ERASMUS + WYJAZD NA STUDIA

Ogólny Regulamin Udziału i Zasady Rekrutacji

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Program Erasmus Plus
SMS – Student Mobility for Studies

OGÓLNY REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+
WYJAZD NA STUDIA
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Rekrutacja Studentów - kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez Władze WSTiJO. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez Władze Uczelni.

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZD

Termin rekrutacji na wyjazd na studia każdorazowo ogłaszany jest na uczelnianej stronie internetowej w zakładce Erasmus+ „Aktualności”. Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia Wniosku rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WSTiJO.

W razie niepełnego wykorzystania miejsc w pierwszym postepowaniu rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. W przypadku wyższej liczby kandydatów w stosunku do liczby posiadanych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Wynik oraz raport z przebiegu rekrutacji zostanie opisany w protokole z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej ds. mobilności studentów oraz ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus+ „Aktualności”.

Formularz Wniosku rekrutacyjnego znajduje się w wersji elektronicznej do pobrania we wskazanej zakładce oraz jest dostępny w Dziekanacie WSTiJO. We wniosku należy wskazać semestr (zimowy lub letni), w którym student chciałby zrealizować swój pobyt w partnerskiej uczelni zagranicznej.

 • Do Programu Erasmus+ mogą zgłaszać się Studenci Kierunku Turystyka i Rekreacja studiów I oraz II stopnia, studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W momencie wyjazdu Student musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 • Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ może odbyć się:
 • w 3, 4, 5* oraz 6 semestrze na studiach I stopnia,
 • w 1, 2, 3 semestrze na studiach II stopnia.

*Ze względu na Program praktyk w ramach specjalności Menedżer Hotelarstwa i Gastronomii, Studenci studiów stacjonarnych nie mogą aplikować na wyjazd na studia na semestr 5.

 • Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej wynosi 3 miesiące.
  Kapitał mobilności każdego Studenta wynosi 12 miesięcy w jednym toku studiów. Oznacza to, że każdy Student może zrealizować więcej niż jedną mobilność w ramach Programu Erasmus+ w danym toku studiów.

Przy rozpatrywaniu Wniosków rekrutacyjnych brana jest pod uwagę:

 • Średnia ocen za ostatni zaliczony i zatwierdzony semestr akademicki, bezpośrednio poprzedzający semestr, w którym odbywa się rekrutacja. Średnia ocen nie może być niższa niż 4.0.
 • Znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone przedmioty w uczelni, do której Student aplikuje.

Poziom kompetencji językowych określony we Wniosku rekrutacyjnym musi zostać potwierdzony przez właściwego Lektora prowadzącego.

UWAGA! Poziom kompetencji językowych należy potwierdzić u Lektora przed dokonaniem wyboru uczelni partnerskich (uczelnia preferowana/uczelnia alternatywna)! Wpisanie we Wniosku rekrutacyjnym uczelni partnerskich, do których Kandydat nie spełnia wymagań językowych, wiąże się z uznaniem Wniosku za nieważny.

 • Osiągnięcia naukowe, aktywność akademicka, działalność w kołach naukowych, praca na rzecz rozwoju WSTiJO.

Wykaz uczelni partnerskich oraz wymagania językowe przedstawione zostały w tabeli 1. Kandydat ma obowiązek zapoznania się z informacjami podanymi w tabeli, w celu prawidłowego wypełnienia Wniosku rekrutacyjnego.

Tabela 1. Uczelnie partnerskie – możliwość aplikowania:

I stopień
University of Granada, Hiszpania – www.ugr.es - j. hiszpański B1 oraz
- j. angielski B1
University of Debrecen, Węgry – www.unideb.hu - j. angielski B1  lub 
- j. węgierski B1
College of Tourism and Hotel Management, Cypr -www.cothm.ac.cy - j. angielski B1
I oraz II stopień
University of Girona, Hiszpania – www.udg.edu - j. hiszpański A2 oraz j. angielski B1
University of Zadar – www.unizd.hr - j. angielski B2


Każdorazowo, po zakończeniu rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna do spraw mobilności studentów, ogłosi wynik rekrutacji na podstawie listy rankingowej. Wszyscy Studenci zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji, a zakwalifikowani studenci zostaną zgłoszeni (nominowani) do właściwej uczelni przyjmującej. Każdorazowo wyniki rekrutacji będą ogłaszane według listy rankingowej na oficjalnej stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Aktualności”.

Zakwalifikowani Studenci zobowiązani są do sprawnej komunikacji z uczelnią przyjmującą oraz do systematycznej współpracy z uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. Ich obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich formalności niezbędnych dla realizacji wyjazdu, począwszy od dokonania aplikacji on-line w uczelni przyjmującej.

Zakwalifikowani Studenci zobowiązani są do uzyskania pełnego zaliczenia i zatwierdzenia semestru/roku akademickiego poprzedzającego wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Jest to warunek realizacji wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej.

OBOWIĄZKI STUDENTA

1) Obowiązki Studenta przed wyjazdem

 • Podpisanie Learning Agreement for Studies (porozumienia o programie studiów pomiędzy Studentem, WSTiJO i Uczelnią przyjmującą). Podpisane LA jest warunkiem naczelnym realizacji wyjazdu. Student zobowiązany jest również do podpisania stosownego „Oświadczenia Uczestnika Programu Erasmus+ w ramach wyjazdu na studia”, w którym zobowiązuje się do systematycznej nauki oraz do uzyskania kompletu zaliczeń w uczelni przyjmującej. Treść Oświadczenia dostępna jest u Koordynatora Programu.
 • Wykupienie ubezpieczenia prywatnego (NNW, KL, OC), wyrobienie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz podpisanie stosownego oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu.
 • Podpisanie Umowy finansowej między Studentem i  WSTiJO.
 • Dopełnienie formalności wizowych (dla studentów niebędących obywatelami UE) oraz zapewnienie wszelkich innych dokumentów umożliwiających pobyt w kraju docelowym.
 • Założenie konta walutowego Euro, na które zostanie przekazane wsparcie indywidualne (dofinansowanie) w ramach Programu Erasmus+.
 • Wypełnienie testu biegłości językowej on-line w systemie OLS (Online Language Suport) oraz uzyskanie dostępu do kursu językowego on-line.

2) Obowiązki Studenta podczas wyjazdu

 • Ewentualne zmiany w Learning Agreement for Studies (LA) student zgłasza w ciągu 2-3 tygodni do Koordynatora Programu Erasmus+, który musi je zaakceptować. Wszelkie problemy/przeszkody w realizacji programu studiów w uczelni przyjmującej student zgłasza do uczelnianego Koordynatora niezwłocznie po ich odnotowaniu.
 • Student ma obowiązek wykazać maksymalne zaangażowanie w proces dydaktyczny w uczelni przyjmującej w celu pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w finalnej wersji Learning Agreement.
 • Student ma obowiązek systematycznej realizacji kursu językowego on-line (system OLS).

3) Obowiązku Studenta po powrocie

 • Dostarczenie do uczelni macierzystej WSTiJO – Transcript of Records – After the Mobility (dokumentu potwierdzającego termin pobytu w uczelni przyjmującej oraz zawierającego wykaz wszystkich zaliczeń) oraz Confirmation of Stay.
 • Wypełnienie Raportu uczestnika on-line. Narzędziem raportującym jest Mobility Tool.
 • Wypełnienie powtórnego testu biegłości językowej on-line w systemie OLS.
 • Przesłanie relacji z wyjazdu wraz ze zdjęciami do koordynatora programu Erasmus+

Wypełnienie powyższych punktów jest warunkiem otrzymania drugiej transzy wsparcia indywidualnego Erasmus+ (20% kwoty dofinansowania).

Student, który nie dopełni warunków udziału w studiach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ może zostać wezwany przez Władze WSTiJO do zwrotu części lub całości kwoty otrzymanego wsparcia indywidualnego.

WSPARCIE INDYWIDUALNE NA WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1) Wysokość dofinansowania

Kraje należące do danej grupy

Wyjazd na studia (€/m-c)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia , Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350


Każdy uczestnik Programu, w ramach wyjazdu na studia, otrzyma dofinansowanie na okres obejmujący jeden semestr studiów, zgodnie z harmonogramem obowiązującym w uczelni przyjmującej. Datą rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszy dzień, w którym student musi być obecny w uczelni przyjmującej (data rozpoczęcia zajęć / data rozpoczęcia kursu językowego zalecanego przez uczelnię przyjmującą / data rozpoczęcia orientation week). Datą zakończenia okresu mobilności będzie ostatni dzień, w którym student musi być obecny w uczelni przyjmującej (data zakończenia właściwej sesji egzaminacyjnej).

Okres pobytu w uczelni przyjmującej musi zostać określony i zatwierdzony przez Koordynatora Programu Erasmus+ WSTiJO i zapisany w Learning Agreement oraz umowie finansowej ze Studentem. Okres pobytu musi zostać potwierdzony w Transcript of Records oraz Confirmation of Stay, które Student otrzyma od uczelni przyjmującej po zakończeniu okresu mobilności.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w uczelni przyjmującej będzie krótszy niż ten ustalony w umowie pierwotnej, pod warunkiem, że skrócenie tego okresu nie wpłynie negatywnie na możliwość realizacji semestru studiów w uczelni przyjmującej, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona. Okres finansowania nie ulegnie zmianie, jeśli pobyt uczestnika w uczelni przyjmującej ulegnie skróceniu o maksymalnie 5 dni, pod warunkiem, że nie spowoduje to skrócenia okresu pobytu poniżej wymaganego minimum (minimum wynosi 3 pełne miesiące).

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten uzgodniony w umowie pierwotnej, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie.

W trakcie otrzymywania wsparcia indywidualnego Erasmus+, student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy oraz w sposób rażący dopuści się zaniedbania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie Erasmus+. Jeżeli okres pobytu w uczelni przyjmującej ulegnie skróceniu poniżej 3 miesięcy, wyjazd zostanie uznany za nieuprawniony, co nałoży na studenta obowiązek zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako "siła wyższa" (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji.

Wypłata wsparcia indywidualnego nastąpi w 2 ratach:

I rata – 80% wsparcia indywidualnego przed wyjazdem za granicę, po podpisaniu umowy finansowej;

II rata – 20% wsparcia indywidualnego po powrocie z mobilności, po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów oraz wypełnieniu przez studenta ankiety on-line oraz testu biegłości językowej on-line.

Wyjazdy rozliczane są z dokładnością do jednego dnia (1 m-c = 30 dni), z uwzględnieniem stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego obowiązującego w danym kraju docelowym. Wysokość wsparcia indywidualnego obliczana jest w narzędziu Mobility Tool, do którego wprowadzony jest każdy uczestnik mobilności.

Warunkiem realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisania umowy finansowej z zakwalifikowanym studentem, a w efekcie wypłacenia stypendium Erasmus+, jest opłacenie pełnego czesnego za studia w WSTiJO: za semestr poprzedzający wyjazd w ramach Programu Erasmus+ oraz za semestr, w którym będzie realizowany wyjazd. Czesne za semestr, w którym odbywa się wyjazd w ramach Programu Erasmus+ wynosi 50% obowiązującej kwoty.

WYJAZDY FINANSOWANE Z BUDŻETU PO WER

„Wsparcie indywidualne" jak również „dodatek socjalny” dla studentów wyjeżdżających na studia, otrzymujących stypendia socjalne, będą przyznawane z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowanego ze środków PO WER. Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy w czasie trwania rekrutacji na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ legitymują się prawem do otrzymywania stypendium socjalnego. Student zobowiązany jest do pobrania z Kwestury WSTiJO stosownego zaświadczenia o stypendium socjalnym i do przekazania go do Dziekanatu WSTiJO wraz z Wnioskiem rekrutacyjnym.

„Wsparcie indywidualne" jak również dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę, będą przyznawane z budżetu PO WER. Osoba niepełnosprawna, realizująca mobilność w programie Erasmus+, ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE (Narodowej Agencji). Wniosek musi być przesłany do Narodowej Agencji bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazdy. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

ZALICZENIE OKRESU STUDIÓW ZREALIZOWANEGO W RAMACH UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

Zaliczenie okresu studiów w uczelni przyjmującej wynika z porozumienia o programie studiów Learning Agreement. Program przedmiotów w uczelni przyjmującej ustalany jest przed rozpoczęciem okresu mobilności i musi zostać zaakceptowany przez trzy strony: Uczelnię wysyłająca, Studenta oraz Uczelnię przyjmującą. Zaliczenie okresu studiów w uczelni przyjmującej musi zostać udokumentowane w oryginalnym dokumencie Transcript of Records – After the Mobility, podpisanym przez osobę upoważnioną w uczelni przyjmującej.

WSTiJO jako uczelnia wysyłająca, zastrzega sobie prawo wyznaczenia ewentualnych różnic programowych, które student będzie zobowiązany zrealizować po zakończeniu okresu mobilności – po powrocie z uczelni przyjmującej w wyznaczonym przez Władze WSTiJO terminie. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby ewentualne różnice programowe ograniczyć do minimum, kierując się najwyższym dobrem Studenta oraz stosując zasadę zastępowania/uznawania grup przedmiotów. Ewentualne różnice programowe mogą pojawić się na skutek rozbieżności programu studiów w uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej. Do grupy przewidywanych różnic programowych należy zaliczyć: seminarium dyplomowe, język obcy (jeżeli nie jest oferowany przez uczelnię przyjmującą w danym semestrze akademickim) oraz ewentualnie inny przedmiot, którego zastąpienie okaże się niemożliwe. Każdorazowo Student zostanie poinformowany przed wyjazdem o wykazie różnic programowych i będzie posiadał pełną wiedzę na ten temat.

Student – Uczestnik Programu Erasmus+ jest świadom konieczności uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zagranicznych ujętych w finalnej wersji Learning Agreement. W tym celu zobowiązuje się on do regularnego uczęszczania na wszystkie zajęcia zawarte w finalnej wersji Learning Agreement oraz do sumiennej i systematycznej nauki, tak, aby zapewnić sobie możliwość zaliczenia wszystkich prac okresowych oraz zdania wszystkich egzaminów wymaganych w uczelni przyjmującej w ramach finalnej wersji Learning Agreement.

Jednocześnie Student – Uczestnik Programu Erasmus+ jest w pełni świadom, że w razie nieotrzymania kompletu pozytywnych ocen, które muszą być udokumentowane w Transcript of Records (After the Mobility) przekazanym przez uczelnię przyjmującą, będzie on zobowiązany do udziału w sesji poprawkowej w uczelni przyjmującej, w celu pozytywnego zakończenia okresu mobilności zagranicznej oraz zapewnienia sobie możliwości kontynuacji studiów w uczelni macierzystej. 

Ewentualny powrót na sesję poprawkową do uczelni przyjmującej odbędzie się na koszt własny Studenta. Wsparcie indywidualne z budżetu Programu Erasmus Plus obejmuje wyłącznie okres zajęć programowych oraz okres sesji właściwej w uczelni przyjmującej.


*W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ewentualność poprawienia jednego przedmiotu niezaliczonego w uczelni przyjmującej w ramach tak zwanych różnic programowych w uczelni macierzystej (bez konieczności powrotu na sesję poprawkową do uczelni przyjmującej). Przedmiot – polski odpowiednik - stanowiący podstawę takiego zaliczenia wynikać będzie z informacji zawartych w finalnej wersji Learning Agreement oraz z zestawienia Tabeli C oraz D dokumentu Transcript of Records (After the Mobility). Na podstawie takiego zaliczenia Student będzie mógł kontynuować tok studiów.


Niezaliczenie więcej niż jednego przedmiotu będzie wiązało się z udziałem w sesji poprawkowej w uczelni przyjmującej.

Uwaga: W przypadku niewywiązania się z podanych zasad uznawalności okresu studiów zrealizowanego w ramach Programu Erasmus Plus, Student - Uczestnik mobilności może zostać wezwany przez Władze WSTiJO do zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania.


Ostateczna decyzja, co do trybu postępowania w przypadku nieuzyskania przez Studenta – Uczestnika Programu kompletu pozytywnych ocen w uczelni przyjmującej, będzie każdorazowo podejmowana przez Władze WSTiJO oraz przez uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Programu Erasmus Plus ds. Mobilności Studentów.

 

Uczelniana Komisja Programu Erasmus Plus ds. Mobilności Studentów w składzie:

 1. Pani Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz
 2. dr Łukasz Zarzycki
 3. dr Wiesław Szczęsny
 4. Koordynator Programu Erasmus+ mgr Rafał Wróbel
 5. Przedstawiciel samorządu studentów

 

Koordynator Programu Erasmus Plus

mgr Rafał Wróbel

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia merytorycznych zmian w treści powyższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.