Flag PL Flag UK

Zaproszenie do udziału w Projekcie

Zapraszamy Studentów ostatnich semestrów studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja na spotkanie informacyjno rekrutacyjne w związku z realizacja Projektu Unijnego "NAUKA DLA PRAKTYKI. PRAKTYKA DLA NAUKI. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie" nastawionego na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy poprawę sytuacji absolwentów naszej uczelni na rynku pracy. Spotkanie odbędzie się 27.09.2014 r. - bezpośrednio po uroczystości inauguracji roku akademickiego. Kolejne spotkania planowane są na 4 i 11 października.

 

W okresie od października 2014 do września 2015 WSTiJO realizuje projekt "NAUKA DLA PRAKTYKI. PRAKTYKA DLA NAUKI. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Cel główny projektu: Wzrost-do 30.09.2015-potencjału dydaktycznego WSTiJO w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i GOW, przez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyposażenie 108 studentów(79K/29M) 2 ostatnich sem. studiów I oraz II st. na kierunku TiR w kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy

W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach w ramach 1 z 4 zakresów(każdy-3 warsztaty*3gr*7h):

1.ANIMACJA DZIAŁAŃ W TURYSTYCE

 • Myślenie w kreatywny i przedsiębiorczy sposób
 • Kreatywne działanie
 • Wystąpienia publiczne–przygotowanie i wygłaszanie publicznych

Prezentacji

2.ORGANIZACJA USŁUG TURYSTYCZNYCH

 • Zarządzanie zespołem
 • Prowadzenie negocjacji
 • Nowe technologie w organizacji usług turystycznych(program AMADEUS)

3.ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM:

 • Budowanie zespołu
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 • Ekonomia dla nieekonomistów

4.BADANIA JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH:

 • Prezentacja danych
 • Interpretacja wyników i formułowanie wniosków
 • Analiza SWOT.Ilościowe i jakościowe metody analizy

Oprócz tego, każdy z uczestników projektu zostanie objęty dodatkową formą wsparcia będącą atutem podczas wchodzenia na rynek pracy, w jednej z wymienionych postaci:

 • skierowanie na płatny 3-miesięczny staż zagraniczny – 10 osób
 • skierowanie na płatny 3-miesięczny staż krajowy – 10 osób
 • skierowanie na płatny 1-miesięczny staż zagraniczny – 20 osób
 • skierowanie na bezpłatne certyfikowane szkolenie pilota wycieczek (23 UP;150h)
 • skierowanie na bezpłatne certyfikowane szkolenie przewodnika miejskiego (22 UP;285h)
 • skierowanie na bezpłatne certyfikowane szkolenie językowe Accueil (j. angielski) (23 UP , ok. 180h)