Flag PL Flag UK

Wnioski stypendialne zima 2020/21

Informujemy, że na stronie WSTiJO można już pobierać aktualne dokumenty stypendialne.

Wnioski należy składać w Kwesturze (p. 308, IIIp.)

Termin składania wniosków: 31.X.2020.

pdf icon Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium

folder Wnioski stypendialne i załączniki

 • Do wniosku o stypendia socjalne dołączamy dodatkowo: wniosek do komisji stypendialnej, RODO, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

 • Do wniosku o stypendium Rektora dołączamy: wniosek do komisji stypendialnej, RODO, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

 • Do wniosku dla niepełnosprawnych dołączamy dodatkowo: RODO, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

 • Do wniosku rektora za osiągnięcia dołączamy dodatkowo: RODO, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium:

 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta/kę i wszystkich członków  rodziny za rok 2019;
 2. Zaświadczenie z ZUS o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku;
 3. Zaświadczenie ze szkoły dzieci lub rodzeństwa studenta pobierającego naukę do 26 roku życia;
 4. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej dotyczy również obcokrajowców dotyczy stypendium socjalnego
 5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku bądź zaświadczenie o braku rejestracji w UP.
 6. Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach
 7. przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 roku.
 8. Zaświadczenie z KRUSU o odprowadzanej składce zdrowotnej
 9. Zaświadczenie z ZUS o otrzymywanej rencie w przypadku otrzymywania takiego świadczenia
 10. Zaświadczenie o miejscu zameldowania – wszystkich domowników
 11. Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 roku
 12. Kopia karty Polaka lub Karty pobytu plus kopia paszportu
 13. Zaświadczenia o dochodach rodziców obcokrajowców powinny być przetłumaczone na język polski za rok 2019
 14. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo częściowej niezdolności do pracy
 15. Karta mieszkańca akademika
 16. Ksero umowy najmu, w przypadku wynajmowania stancji,
 17. Oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną, o wynajmowaniu pokoju, z podaniem dokładnego adresu


DODATKOWE DOKUMENTY DO UZYSKANIA STYPENDIUM

 1. Kopia wyroku sądu dot. alimentów na rzecz osób w rodzinie;
 2. Przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów;
 3. Kopia aktów zgonu rodziców;
 4. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu dot. rozwodu lub separacji.
 5. Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta.


Wszystkie załączniki do wniosku powinny być wypełnione!