Flag PL Flag UK

Komunikat Prorektora ds. Studenckich 25.03.

Szanowni Studenci,
poniżej przedstawiam kolejny pakiet informacji prawniczo/społecznych w ramach pomocy Państwu, w odnalezieniu się w nowych regulacjach wprowadzanych przez Rząd w związku z stanem epidemii w naszym kraju.

1.W związku z podjętymi przez Rząd nadzwyczajnymi rozwianiami, w stosunku do przedsiębiorców, osób samozatrudnionych, zatrudnionych w oparciu o umowy (zlecenie, o dzieło) : W ramach „tarczy antykryzysowej”, przewidziano gwarancję dla przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz osób świadczących pracę w oparciu o umowy: agencyjną, zlecenie, umowę o świadczenie usług finansowane z Funduszu Pracy jednorazowe świadczenie przestojowe na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co daje kwotę 2.080,00 złotych brutto. Potencjalni beneficjenci będą musieli wykazać istnienie umowy cywilnoprawnej bądź zarejestrowanie działalności gospodarczej najpóźniej w dniu 1 lutego 2020 roku.

Świadczenie za przestojowe przysługuje gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie przestojowe.

Świadczenie przestojowe nie przysługuje osobie, której przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo umowy cywilnoprawnej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie przestojowe był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (prognozowane wynagrodzenie wynosi 5.227,00 złotych brutto).

2. Dodatkowo informuje Państwa, że została podjęta decyzja o wydłużeniu zasiłku opiekuńczego na dziecko. Będzie przedłużony o kolejne 14 dni i będzie można z niego skorzystać również wstecz.

Przysługuje on rodzicom posiadającym zdrowe dzieci w wieku do 8 roku życia, które uczęszczają do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i w wieku do 14 roku życia w przypadku dzieci chorych.

3. W przypadku z problemami związanymi z możliwością zapłaty czynszu za wynajmowane mieszkanie spowodowaną np. utratą pracy, możecie Państwo poza zwykłymi polubownymi negocjacjami z osoba od której wynajmujecie lokal, powołać się na art 357 (1) § 1 Kodeksu Cywilnego:

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

ZOSTANCIE W DOMACH! W TEN SPOSÓB RATUJESZ KOMUS ŻYCIE!
JESTEŚ BOHATEREM!

ograniczenie przemieszczania

Wszystkim Państwu życzę wytrwałości i zdrowia!
C.D.N.

Prorektor ds. studenckich
Małgorzata Tyszko-Gasik