Flag PL Flag UK

Informacja dla studentów - prawo pracy

Drodzy Studenci,
Starając się pomóc Państwu w trudnej dla nas wszystkich sytuacji i mogącymi się pojawić w związku z tym pytaniami, dotyczącymi Państwa praw, jako pracowników zatrudnianych w różnych firmach na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) lub innych umowach tj. zlecenie czy o dzieło podpowiadamy:

1. Wszyscy którzy maja umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów kodeksu pracy.

2. Jeśli umowa zlecenie lub o dzieło obowiązuje nie ma możliwości zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

3. Osobom, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych a z powodu obecnej sytuacji nie będą świadczyły pracy, nie będą mogły liczyć na wynagrodzenie. Otrzymają jedynie wypłatę za rzeczywiście przepracowany okres.

4. Wyjątki od powyższego opisu, stanowią dodatkowe zapisy poczynione w takich umowach np. o wynagrodzeniu za przestój.

5. W przypadku umowy o pracę sytuacja podlega zupełnie innym regulacjom i jest chroniona przepisami kodeksu pracy.

6. O Państwa prawach z tytułu posiadania umowy o pracę mówi szczegółowo art. 81 Kodeksu Pracy.

Czytamy tam :
"Art. 81. KP Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy


§ 1.
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 3.
Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.
§ 4.
Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.”

7. „Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy, korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www. praca, gov.p)” – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

8. W przypadku gdy pracodawca rekomenduje skorzystanie z urlopu w czasie zamknięcia firmy, należy pamiętać,ze ma do tego prawo tylko w konkretnym przypadku:
- urlopu zaległego lub urlopu w okresie wypowiedzenia, który przysługuje na mocy art. 167[1] Kodeksu pracy.

9. W każdym innym przypadku urlopu udziela się na wniosek pracownika. Pracownik sam może zawnioskować, aby pracodawca udzielił mu w tej sytuacji urlopu

10. Jeśli zdarzyło się tak,że Twój wniosek urlopowy został złożony i zaakceptowany i umieszczony w planach urlopowych, pracodawca nie musi zgodzić się na jego przełożenie.

11. Jeśli nieszczęśliwie zdarzy się tak,że zachorujesz na tym urlopie lub obejmie Cię kwarantanna nie musisz wykorzystywać dni urlopowych (art. 165 kp)

12. Pamiętajcie także o tym, że najlepszym sposobem na porozumienie na linii pracownik- pracodawca jest wzajemne zrozumienie swojego położenia i w obecnej, szczególnie trudnej sytuacji szukanie możliwości polubownych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

13. Codziennie wszyscy otrzymujemy pakiet informacji o działaniach tj."Tarcza Antykryzysowa" podejmowanych przez Rząd RP, mających na celu pomoc przedsiębiorcom i pracownikom szczególnie tym, których nie chroni kodeks pracy. Proszę śledzić informacje zamieszczane na stronach ministerialnych.

Małgorzata Tyszko - Gasik
Prorektor ds. Studenckich