Flag PL Flag UK

Wnioski stypendialne Zima 2019/20

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będzie można składać od 23 września 2019 r. w następujących terminach:

1. dla stypendium socjalnego, oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych - dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2019/2020 do 15.X.,

2. dla studentów II roku studiów i wyżej - do 31.X. dla studentów przyjętych na I rok studiów,

3. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r. Akad. 2019/2020 - do 31.X.,

4. dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

UWAGA!!!
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta/kę i wszystkich członków rodziny za rok 2018;
2. Zaświadczenie z ZUS o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku;
3. Zaświadczenie ze szkoły dzieci lub rodzeństwa studenta pobierającego naukę do 26 roku życia;
4. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej dotyczy również obcokrajowców dotyczy stypendium socjalnego
5. Zaświadczenie o miejscu zameldowania.
6. Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 roku
7. Kopia karty Polaka lub Karty pobytu plus kopia paszportu
8. Zaświadczenia o dochodach rodziców obcokrajowców powinny być przetłumaczone na język polski za rok 2018
9. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo częściowej niezdolności do pracy
10. Karta mieszkańca akademika
11, Ksero umowy najmu, w przypadku wynajmowania stancji,
12. Oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną, o wynajmowaniu pokoju, z podaniem dokładnego adresu

• Wszystkie załączniki do wniosku powinny być wypełnione!

DODATKOWE DOKUMENTY
1. Kopia wyroku sądu dot. alimentów na rzecz osób w rodzinie;
2. Przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów;
3. Kopia aktów zgonu rodziców;
4. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu dot. rozwodu lub separacji.
5. Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta.

• Wszystkie załączniki do wniosku powinny być wypełnione!