Flag PL Flag RU Flag UK


kredyty

TURYSTYKA i REKREACJA - Studia Podyplomowe

Informacje ogólne

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych, pracowników sektora turystycznego związanego m.in. z hotelarstwem i gastronomią, pracowników jednostek kształcących specjalistów w zakresie turystyki, wydziałów administracji rządowej i samorządowej zajmujących się turystyką.
Studia podyplomowe w WSTiJO to możliwość realnego i szybkiego podniesienia swoich kwalifikacji oraz stania się liderem w branży turystycznej.

SPECJALNOŚCI

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje Studia Podyplomowe na następujących specjalnościach:

3 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 4-5 zjazdów w semestrze
Wymiar godzin – 360 godzin
Cena - 4500 zł
(za 3 semestry)

Studia Podyplomowe dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ukończenie studiów podyplomowych kształcenia kierunkowego daje uprawnienia merytoryczne do prowadzenia zajęć z hotelarstwa, turystyki i gastronomii (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie zatwierdzonych przez MEN z dnia 10. 01. 2012, modułowych programów kształcenia.

Studia w WSTiJO przygotowują kadrę nauczycielską pod względem metodycznym i dydaktycznym do prowadzenia zajęć z zastosowaniem najnowszej wiedzy z zakresu trendów oraz standardów współczesnej turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych

I. BLOK TREŚCI HOTELARSKICH

 1. Podstawy hotelarstwa
 2. Usługi podstawowe i dodatkowe w hotelarstwie
 3. Działalność recepcji
 4. Marketing usług hotelarskich
 5. Organizacja pracy służby pięter
 6. Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 7. Metodyka kształcenia zawodowego w hotelarstwie


II. BLOK TREŚCI TURYSTYCZNYCH

 1. Podstawy turystyki
 2. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 3. Obsługa klienta
 4. Organizacja imprez i usług turystycznych
 5. Geografia turystyczna
 6. Marketing usług turystycznych
 7. Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 8. Metodyka kształcenia zawodowego w turystyce


III. BLOK TREŚCI ŻYWIENIA I GASTRONOMII

 1. Organizacja produkcji gastronomicznej
 2. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 3. Działalność gospodarcza w gastronomii
 4. Zasady żywienia
 5. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 6. Obsługa konsumenta
 7. Metodyka kształcenia zawodowego w gastronomii


IV. BLOK TREŚCI OGÓLNYCH

 1. Systemy informatyczne w turystyce, hotelarstwie i gastronomii


V. PRAKTYKI ZAWODOWE

Oferta studiów jest skierowana do pracowników administracji publicznej, jednostek budżetowych oraz państwowych, komunalnych, prywatnych przedsiębiorstw i spółek handlowych zajmujących się turystyką, sportem, turystyką i rekreacją, a także pracowników przedsiębiorstw turystycznych tj. biur podróży, touroperatorów, przewoźników, pracowników zakładów hotelarskich i gastronomicznych.

Studenci specjalności zdobywają wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie m.in.

 • specyfiki zarządzania w sektorze turystycznym, w jednostkach samorządowych administracji publicznej, przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych typu non profit
 • aspektów prawnych i form funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
 • finansowania i zasad pozyskiwania przez organa samorządowe, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne środków pomocowych z UE przeznaczonych na rozwój turystyki
 • podstaw przygotowywania biznes planu przedsiębiorstw i projektów rozwojowych dla potrzeb pozyskiwania środków pomocowych i kredytów bankowych
 • zasad opracowywania strategii rozwoju turystyki w regionie

 oraz praktycznego zarządzania w turystyce w ramach zajęć warsztatowych.

Oferta specjalności skierowana jest do pracowników krajowych i międzynarodowych korporacji turystycznych i hotelarskich, pilotów, przewodników, tłumaczy, właścicieli biur i agencji turystycznych, pracowników rządowych i pozarządowych agend ds. rozwoju turystyki.

Studenci specjalności poznają uwarunkowania turystyki krajowej i międzynarodowej oraz ich powiązania i nabywają wiedzę o zmianach zachodzących na rynku turystycznym w dobie globalizacji. W ramach praktycznych warsztatów dokonują oceny zmieniającej się sytuacji w branży turystycznej i hotelarskiej, analizują przyczyny zmian i przewidują ich skutki w kontekście społeczno-kulturowym.

Absolwenci są przygotowani do pracy w obsłudze międzynarodowego ruchu turystycznego zarówno w kraju jak i za granicą, w administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach zajmujących się programowaniem, sprzedażą, marketingiem oraz organizacją turystyki przyjazdowej i wyjazdowej.

2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 4-5 zjazdów w semestrze
Wymiar godzin – 190


Studia te skierowaną są do osób, które zajmują się organizacją i zarządzaniem turystyki ( Samorządy terytorialne, Regionalne i Lokalne organizacje turystyczne) lub widzą potrzebę pozyskania takich kompetencji.
Główna tematyka:
Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Finanse i finansowanie samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa cywilnego. Społeczna i gospodarcza rola turystyki po wejściu Polski do Unii Europejskiej – turystyka i region. Organizacja turystyki w Polsce i regionie. Składniki lokalnego produktu turystycznego – budowa lokalnego produktu turystycznego. Marketing, promocja, reklama. Tworzenie wizerunku obszaru lokalnego. Organizacja i zadania systemu informacji turystycznej. Tworzenie i administrowanie system baz danych informacji turystycznej. Zadania informatora turystycznego. Finansowanie informacji turystycznej.

2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 4-5 zjazdów w semestrze
Wymiar godzin – 190


Studia skierowane są do osób, które pracują w tym sektorze i osób które nigdy nie miały styczności z pracą w turystyce, a chcą pozyskać takie kompetencje.
Główna tematyka:
Podstawy turystyki. Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce (administracja państwowa i samorządowa, POT, ROT, LOT, organizacje ). Marketing w sektorze korporacyjnym. Przemysł spotkań MICE w Polsce i na świecie (organizacja krajowego i światowego rynku MICE) . Programowanie i zarządzanie produktami w poszczególnych sektorach turystyki biznesowej – konferencje i kongresy, turystyka motywacyjna, rynek targowo-wystawienniczy, turystyka korporacyjna, indywidualne wyjazdy służbowe. Wyposażenie hoteli i centrów konferencyjnych dla różnych form turystyki biznesowej. E-marketing w sektorze MICE. Finanse i rachunkowość menadżerska. Etykieta i negocjacje.

2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 4-5 zjazdów w semestrze
Wymiar godzin – 190


Studia skierowane są do osób, które zaczęły pracować w placówkach informacji turystycznej i widzą potrzebę uzupełnienia swoich kompetencji, również dla osób chcących pozyskać taką wiedzę i umiejętności oraz osób pragnących zorganizować placówkę informacji turystycznej.
Główna tematyka:
Społeczna i gospodarcza rola turystyki po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Lokalny produkt turystyczny i jego promocja. Marketing, promocja i reklama w turystyce. Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce i w regionie. Struktura organizacyjna i zadania systemu informacji turystycznej. Zakres oraz tworzenie baz danych informacji turystycznej. Zarządzanie i administrowanie Polskim Systemem Informacji Turystycznej. Narzędzia informacji turystycznej. Certyfikacja jednostek informacji turystycznej.
Warsztaty: Społeczeństwo informacyjne. Organizacja pracy placówek informacji turystycznej. Strona internetowa www.polska.travel.pl. Nośniki informacji turystycznej. Targi i imprezy promocyjne. Przykłady dobrych praktyk. Podpis elektroniczny.

TRYB I OPŁATY

Tryb

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program przewiduje 360 / 190 godzin (studia - 3 / 2 semestralne) zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.

Opłaty

Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli
3 semestry - 4500 zł (lub 2 x 2250 zł)

Zarządzanie Gospodarką Turystyczną w Regionie
2 semestry - 3600 zł

Turystyka Międzynarodowa
2 semestry - 3600 zł

Zarządzanie Turystyką w Regionie
2 semestry - 3600 zł

Turystyka Biznesowa – Przemysł Spotkań MICE
2 semestry - 3600 zł

Informacja Turystyczna
2 semestry - 3600 zł

REKRUTACJA

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSTIJO.
Informacje i zapisy na studia przyjmuje
Pani Wiesława Mońko – tel.: 22 624 95 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
 • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
 • Regulamin Opłat - studia podyplomowe - pobierz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Rekrutacji.