Flag PL Flag RU Flag UK


kredyty

ERASMUS + WYJAZD NA PRAKTYKĘ

REGULAMIN I ZASADY REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Program Erasmus Plus
SMP – Student Mobility for Practice

OGÓLNY REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+
WYJAZD NA PRAKTYKĘ 2018 r.
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Rekrutacja Studentów - kandydatów na wyjazdy w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez Władze WSTiJO. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez Władze Uczelni.

ZASADY REKRUTACJI

Termin rekrutacji na wyjazd na praktykę zagraniczną każdorazowo ogłaszany jest na uczelnianej stronie internetowej w zakładce Erasmus+ „Aktualności”. Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WSTiJO.

W przypadku wyższej liczby kandydatów w stosunku do liczby posiadanych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, natomiast w razie niepełnego wykorzystania miejsc w pierwszym postepowaniu rekrutacyjnym, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Wynik oraz raport z przebiegu rekrutacji zostanie opisany w protokole z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej ds. mobilności studentów oraz ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Uczelni w zakładce Erasmus+ - Aktualności.

Kandydaci będą mogli składać Wnioski rekrutacyjne oraz Letter of Intent w oficjalnie ogłoszonym terminie, znanym dla ogółu Studentów. Formularz Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent znajdują się w wersji elektronicznej do pobrania we wskazanej zakładce oraz są dostępne w Dziekanacie WSTiJO. We Wniosku rekrutacyjnym Kandydat musi określić charakter planowanej praktyki zagranicznej: obowiązkowy lub woluntarny (fakultatywny). Informację tę należy wyraźnie potwierdzić u koordynatora programu Erasmus+.

 • Do Programu Erasmus+ mogą zgłaszać się Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja studiów I oraz II stopnia. W momencie rekrutacji, Student musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 • Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ musi trwać minimum 2 miesiące i powinien odbyć się w okresie wakacyjnym (np. czerwiec – wrzesień). Najwcześniejszy dopuszczalny termin rozpoczęcia praktyki to 1. czerwiec, natomiast najpóźniejszy dopuszczalny termin zakończenia praktyki to 30. wrzesień.
  Kapitał mobilności każdego Studenta wynosi 12 miesięcy w jednym toku studiów. Oznacza to, że każdy Student może zrealizować więcej niż jedną mobilność w ramach Programu Erasmus+ w danym toku studiów.

2) Warunki rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest złożenie Wniosku rekrutacyjnego oraz Letter of Intent (Deklaracja woli przyjęcia Studenta na praktykę w ramach Programu Erasmus+ przez partnera zagranicznego). W celu podpisania Letter of Intent, Student musi nawiązać komunikację z instytucją partnerską odpowiedzialną za organizację praktyki zagranicznej. Aktualnie WSTiJO prowadzi współpracę z organizatorami praktyk zagranicznych: Job Trust, Animafest Experience, Blue Lagoon Group, sieć hoteli H-Top Hotels & Resort, ABC Wiedzy - Profesjonalne szkolenia i doradztwo Beaty Henry.

Wniosek rekrutacyjny oraz wzór Letter of Intent znajdują się w wersji do pobrania we właściwych zakładkach, jak również dostępne są w Dziekanacie WSTiJO.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę:

 • Średnia ocen  za ostatni zaliczony i zatwierdzony semestr akademicki, bezpośrednio poprzedzający semestr, w którym odbywa się rekrutacja.
 • Znajomość języka obcego, który jest wymagany do efektywnego wykonywania pracy w instytucji przyjmującej. W pierwszej kolejności wymagania językowe określa organizator praktyki i ocenia poziom znajomości języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze Studentem - potencjalnym Uczestnikiem. W przypadku pozytywnej oceny kompetencji językowych, organizator praktyki przekazuje Studentowi wypełniony i podpisany Letter of Intent. Poziom kompetencji językowych musi także zostać niezależnie określony i potwierdzony przez właściwego Lektora WSTiJO we Wniosku rekrutacyjnym.
 • Osiągnięcia naukowe, aktywność akademicka, działalność w kołach naukowych, praca na rzecz rozwoju WSTiJO.

Każdorazowo, po zakończeniu rekrutacji, wyniki zostaną ogłoszone według listy rankingowej na oficjalnej stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ Aktualności.

Zakwalifikowani Studenci zobowiązani są do sprawnej komunikacji z instytucją przyjmującą oraz do systematycznej współpracy z uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. Ich obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich formalności niezbędnych dla realizacji wyjazdu.

Zakwalifikowani studenci mają obowiązek uzyskania wszystkich zaliczeń wynikających z programu studiów w WSTiJO przed rozpoczęciem okresu mobilności lub - jeżeli nie jest to możliwe ze względu na wczesny termin rozpoczęcia praktyki – złożenia do Rektora WSTiJO wniosku o przedłużenie terminu sesji właściwej.

OBOWIĄZKI STUDENTA

1) Obowiązki Studenta przed wyjazdem

 • Podpisanie Learning Agreement for Traineeships (umowy dotyczącej programu praktyki zagranicznej)
 • Podpisanie umowy trójstronnej dotyczącej warunków realizacji praktyki
 • Wykupienie ubezpieczenia prywatnego (NNW, KL, OC), wyrobienie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz podpisanie stosownego oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu.
 • Podpisanie Umowy finansowej pomiędzy Studentem i  WSTiJO.
 • Dopełnienie formalności wizowych (dla studentów niebędących obywatelami UE) oraz zapewnienie wszelkich innych dokumentów umożliwiających pobyt w kraju docelowym
 • Założenie konta walutowego Euro, na które zostanie przekazane stypendium Erasmus+
 • Wypełnienie testu biegłości językowej on-line w systemie OLS oraz uzyskanie dostępu do kursu językowego on-line.

2) Obowiązku Studenta podczas pobytu na praktykach

 • Ewentualne zmiany w Learning Agreement for Traineeships (LA) student zgłasza w ciągu 2-3 tygodni do Koordynatora Programu Erasmus+, który musi je zaakceptować. Wszelkie problemy/przeszkody w realizacji programu praktyk w instytucji przyjmującej student zgłasza do uczelnianego Koordynatora niezwłocznie po ich odnotowaniu.
 • Student ma obowiązek wykazać maksymalne zaangażowanie w program praktyki w instytucji przyjmującej w celu pozytywnego zaliczenia wszystkich elementów przewidzianych w finalnej wersji Learning Agreement for Traineeships.
 • Student ma obowiązek systematycznej realizacji kursu językowego on-line.

3) Obowiązki Studenta po powrocie

 • Dostarczenie do uczelni macierzystej –  Traineeship Certificate – After Mobility (dokumentu potwierdzającego termin pobytu w instytucji przyjmującej oraz zawierającego ocenę pracy Studenta podczas praktyki).
 • Wypełnienie Raportu uczestnika on-line. Narzędziem raportującym jest Mobility Tool.
 • Wypełnienie powtórnego testu biegłości językowej on-line w systemie OLS.
 • Przesłanie relacji z wyjazdu, wraz ze zdjęciami do koordynatora programu Erasmus+.

Wypełnienie powyższych punktów jest warunkiem otrzymania drugiej transzy wsparcia indywidualnego Erasmus+ (20% kwoty dofinansowania).

Student, który nie dopełni warunków udziału w praktykach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ może zostać wezwany przez Władze WSTiJO do zwrotu części lub całości kwoty wsparcia indywidualnego.

WYSOKOŚĆ I WARUNKI DOFINANSOWANIA

Kraje należące do danej grupy

Wyjazd na praktyki (€/m-c)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia , Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

450


Każdy uczestnik Programu, w ramach wyjazdu na praktykę, otrzyma dofinansowanie na okres maksymalnie 3 miesięcy pobytu w instytucji przyjmującej, podczas którego będzie realizował program praktyki zapisany w Learning Agreement for Traineeships. Okres pobytu przekraczający 3 miesiące będzie objęty dofinansowaniem zerowym.

Datą rozpoczęcia okresu mobilności będzie pierwszy dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej (pierwszy dzień pracy). Datą zakończenia będzie ostatni dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej (ostatni dzień pracy).

Okres pobytu w instytucji przyjmującej musi zostać zatwierdzony przez Koordynatora Programu Erasmus+ WSTiJO i zapisany w Learning Agreement oraz umowie finansowej ze Studentem. Okres pobytu musi zostać potwierdzony w Traineeship Certificate – After Mobility, który Student otrzyma od instytucji przyjmującej po zakończeniu okresu mobilności.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w instytucji przyjmującej będzie krótszy niż ten ustalony w umowie pierwotnej, pod warunkiem, że skrócenie tego okresu nie wpłynie negatywnie na możliwość realizacji programu praktyki w instytucji przyjmującej, wysokość dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona. Okres finansowania nie ulegnie zmianie, jeśli pobyt uczestnika w instytucji przyjmującej ulegnie skróceniu o maksymalnie 5 dni, pod warunkiem, że nie spowoduje to skrócenia okresu pobytu poniżej wymaganego minimum (minimum wynosi 2 pełne miesiące).

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten uzgodniony w umowie pierwotnej, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie.

W trakcie otrzymywania wsparcia indywidualnego Erasmus+, student nie może pobierać innego stypendium z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy, nie zrealizuje programu praktyki lub też w sposób rażący dopuści się zaniedbania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie Erasmus+. Jeżeli okres pobytu w instytucji przyjmującej ulegnie skróceniu poniżej 2 miesięcy, wyjazd zostanie uznany za nieuprawniony, co nałoży na studenta obowiązek zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako "siła wyższa" (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Aby móc zakwalifikować dany przypadek do kategorii „siła wyższa" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji.

Wypłata stypendium nastąpi w 2 ratach:

I rata – 80% stypendium przed wyjazdem za granicę po podpisaniu umowy finansowej;

II rata – 20% stypendium po powrocie z mobilności, po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów oraz wypełnieniu przez studenta ankiety on-line oraz testu biegłości językowej on-line.

Wyjazdy rozliczane są z dokładnością do jednego dnia (1 m-c = 30 dni), z uwzględnieniem stawki miesięcznej wsparcia indywidualnego obowiązującego w danym kraju docelowym. Wysokość wsparcia indywidualnego obliczana jest w narzędziu Mobility Tool, do którego wprowadzony jest każdy uczestnik mobilności.

Warunkiem realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ oraz podpisania umowy finansowej z zakwalifikowanym studentem, a w efekcie wypłacenia stypendium Erasmus+, jest opłacenie pełnego czesnego za studia w WSTiJO: za semestr poprzedzający wyjazd w ramach Programu Erasmus+ oraz za semestr, w którym będzie realizowany wyjazd.

WYJAZDY FINANSOWANE Z BUDŻETU PO WER

„Wsparcie indywidualne" jak również „dodatek socjalny” dla studentów wyjeżdżających na praktykę zagraniczną, otrzymujących stypendia socjalne, będą przyznawane z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowanego ze środków PO WER. Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy w czasie trwania rekrutacji na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ legitymują się prawem do otrzymywania stypendium socjalnego. Student zobowiązany jest do pobrania z Kwestury WSTiJO stosownego zaświadczenia o stypendium socjalnym i do przekazania go do Dziekanatu WSTiJO wraz z Wnioskiem rekrutacyjnym.

„Wsparcie indywidualne" jak również dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę, będą przyznawane z budżetu PO WER. Osoba niepełnosprawna, realizująca mobilność w programie Erasmus+, ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do FRSE (Narodowej Agencji). Wniosek musi być przesłany do Narodowej Agencji bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

ZALICZENIE PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ W RAMACH UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

Praktyki zrealizowane w ramach Programu Erasmus+ będą rozliczane i uznawane na podstawie dokumentu Traineeship Certificate – After Mobility. Pozytywnie zrealizowana praktyka zostanie uwzględniona/zapisana w Suplemencie do dyplomu, który stanowi dokument podsumowujący zakończony tok studiów w WSTiJO.

Uczestnik, dla którego praktyka zagraniczna stanowi podstawę zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich, wynikających z programu studiów w WSTiJO, otrzyma stosowną informację w Suplemencie do dyplomu oraz w dokumencie Transcript of Records. Transcript of Records zostanie przygotowany na podstawie dokumentu Traineeship Certificate - After Mobility, przekazanego przez instytucję przyjmującą i zawierającego ocenę z przebiegu praktyki. Praktyka zagraniczna zostanie uznana na podstawie pozytywnej oceny wystawionej przez osobę superwizora, który nadzorował uczestnika w instytucji przyjmującej podczas realizowanej praktyki.

W przypadkach, w których jest to uzasadnione i wynika z programu studiów WSTiJO, student otrzyma punkty ECTS za zrealizowaną praktykę zagraniczną. Punkty te zostaną uwzględnione w dokumencie Learning Agreement for Traineeships i uznane studentowi w razie otrzymania pozytywnej oceny za zrealizowaną praktykę.

Charakter praktyki zagranicznej oraz warunki jej realizacji muszą zostać każdorazowo ustalone w porozumieniu z Kierownikiem Dziekanatu Panią Aldoną Nowicką oraz Dyrektorem Biura Karier i Rekrutacji Panią Wiesławą Mońko w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej dla realizacji mobilności.

Uczelniana Komisja Programu Erasmus Plus ds. Mobilności Studentów w składzie:

 1. Pani Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz
 2. dr Łukasz Zarzycki
 3. dr Wiesław Szczęsny
 4. Koordynator Programu Erasmus+ mgr Rafał Wróbel
 5. Przedstawiciel samorządu studentów

 

Koordynator Programu Erasmus Plus

mgr Rafał Wróbel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia merytorycznych zmian w treści powyższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

LETTER OF INTENT

Letter of Intent